BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU

Dyrektor Biura Majątku Komunalnego w Luboniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy księgowości budżetowej

Miejsce pracy: Luboń

Główny Księgowy księgowości budżetowej

Miejsce pracy: Luboń

(w wymiarze pełnego etatu - na okres zastępstwa)

Zakres podstawowych zadań:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Poza tymi obowiązkami do zadań na stanowisku należeć będzie:

 1. Prowadzenie rejestru środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Ustalanie zobowiązania VAT Biura Majątku Komunalnego w Luboniu i nadzór nad Referatami podległymi BMK w zakresie zobowiązań VAT.
 3. Rozliczanie VAT za każdy miesiąc, w tym sporządzanie rejestru sprzedaży, rejestru zakupu, JPK, przygotowywanie deklaracji VAT – 7.
 4. Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie stanowiska pracy.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 6. Sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu).
 8. Sporządzanie wniosków o zmianę planu finansowego dochodów i wydatków w budżecie.
 9. Opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków oraz projektu planu na rok następny.
 10. Rozliczanie płac każdego miesiąca.
 11. Księgowanie FV zakupów oraz dokumentów prostych.
 12. Kwartalne naliczanie odsetek od należności za czynsz i faktur sprzedaży.
 13. Przygotowywanie przelewów za odszkodowania za niedostarczenie lokali mieszkalnych i inne - w każdym miesiącu.
 14. Dekretacja budżetowa na dokumentach zakupu oraz uzgadnianie treści opisu z Referatami merytorycznymi.
 15. Kwalifikowanie zakupów do ujęcia w Ewidencji kont 013 i 020.
 16. Rozliczanie delegacji służbowych.
 17. Wystawianie not księgowych.
 18. Przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty o zaleganie płatności – min. 1 raz na rok.
 19. Aktywna współpraca z obsługą prawną Biura w zakresie windykacji poprzez przygotowywanie i przekazywanie danych o dłużnikach i zadłużeniu na potrzeby pozwów, które składa obsługa prawna.
 20. Bieżąca analiza obowiązujących przepisów w zakresie wykonywanych czynności, oraz zgłaszanie na bieżąco przełożonym wprowadzonych ustawowych zmian celem dostosowania ich do obowiązującego stanu prawnego.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. a) niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe – ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne.
 2. Staż pracy i doświadczenie w księgowości – min. 3 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub min. 6 lat w przypadku wykształcenia średniego.
 3. Posiadanie ogólnej znajomości zasad księgowości budżetowej, planu kont, klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 4. Obywatelstwo polskie.
 5. Biegła obsługa komputera ( Microsoft Office, środowisko Windows, internet ).
 6. Biegła obsługa programów księgowych w stopniu zaawansowanym: Symfonia – Finanse i Księgowość.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.
 1. b) dodatkowe;
 1. posiadanie wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości,
 2. posiadanie umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 3. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej ( podobne stanowisko pracy),
 4. znajomość zagadnień Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 5. komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 6. wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, odporność na stres, dyspozycyjność i zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu,
 2. praca w pozycji siedzącej, wymagającej szczególnej koncentracji,
 3. praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jednocześnie wymagająca wyjść poza budynek,
 4. praca w zespole,
 5. praca wymagająca znajomości przepisów prawa, w tym ustaw: z zakresu finansów publicznych, o samorządzie gminnym,  instrukcja kancelaryjna.

Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające:  

 1. życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu zatrudnienia, praktyk zawodowych i odbytego stażu (adres mailowy),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 3. kopie dotychczasowych świadectw pracy,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji lub składane dokumenty opatrzyć klauzulą:„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miasto Luboń Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem ( lub mailowo ): „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego – Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu”, w terminie do dnia 31.08.2020 r.

 • osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Luboń (hol główny) – w kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko: Główny księgowy – Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu”,
 • przesłać na adres: Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko: Główny księgowy – Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu”,
 • przesłać w formie elektronicznej na adres:

sylwia.przybylak_glucha@bmklubon.pl

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Biura Majątku Komunalnego w Luboniu.

Aplikacje, które wpłyną do Biura Majątku Komunalnego niekompletne lub po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 Informacje ogólne:

 1. a) Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.
 2. b) Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 3. c) W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Majątku Komunalnego w Luboniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto Luboń Biuro Majątku Komunalnego,  z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, e-mail: henryka.grygier@bmklubon.pl,  tel. 618130011.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Sylwia Przybylak-Głucha, tel.  61 8130 011 w. 38, e-mail: sylwia.przybylak­_glucha@bmklubon.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną ofertę pracy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych* oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

* Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto Luboń Biuro Majątku Komunalnego,  z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, e-mail: henryka.grygier@bmklubon.pl,  tel. 618130011.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Sylwia Przybylak-Głucha, tel.  61 8130 011 w. 38, e-mail: sylwia.przybylak­_glucha@bmklubon.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną ofertę pracy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych* oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

* Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219