ogłasza nabór na wolne stanowisko

Główny specjalista ds. podatków i księgowości

I. Nazwa i adres organizatora:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległosci ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

II. Cele i zadania wykonywane na danym stanowisku m.in.:

 1. Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT, w tym sporzqdzanie deklaracji VAT zgodnie z aktualnymi przepisami
 2. Nadzór nad ewidencjq środków trwałych
 3. Nadzór nad ewidencją w zakresie należności i zobowiązań.
 4. Dekretowanie i prowadzenie zapisów w księdze głównej.
 5. Prowadzenie kont
 6. Uzgadnianie kont w procesie zamknięcia
 7. Przygotowywanie danych do sprawozdań

Ill. Wymagania stawiane przed kandydatem:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Min. 3 lata doświadczenia w działach księgowych jednostek sektora finansów publicznych, w tym rok w zakresie rozliczeń podatku
 3. Znajomość aktualnych przepisów w zakresie podatków (w szczegóIności VAT i CIT).
 4. Znajomość ustawy o
 5. Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

IV. Pożądane:

 1. Znajomość programu księgowo - finansowego
 2. Odbyte dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu podatku
 3. Bardzo dobra organizacja
 4. Zdolności komunikacyjne i

V. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin sktadania aplikacji : do 20 stycznia 2021 r.

Planowany termin  zatrudnienia w instytucji :   luty 2021 r.

Forma zatrudnienia : umowa o pracę ½ lub ¾ etatu

 

Adres do przestania aplikacji:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 71-777 Poznań, z dopiskiem na kopercie:,,Nabor na stanowisko – Główny specjalista ds. podatków i księgowości .(decyduje data stempla pocztowego).

Lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl tytułem e-maila “Nabór na stanowisko - Główny specjalista ds.podatków I księgowości”

 1. życiorys (CV)   powinien   być  opatrzony                   podpisanym        oświadczeniem kandydata,

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do realizacji rekrutacji,

 

 1. kserokopie dokumentu potwierdzajqcego wyksztatcenie oraz kserokopie świadectw pracy, zaswiadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyc na rozmowę

 

lnformacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostal wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do akt osobowych.
 4. Dokumenty pozostalych kandydatów sq przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną

odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegajq komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219