Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.   w Poznaniu ul. Rybaki 18a

zatrudni  KSIĘGOWĄ/KSIĘGOWEGO

Jednostka:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A w Poznaniu

Zakres podstawowych czynności:

 • obsługa księgowa Spółki,
 • kompletowanie, weryfikacja, uzgadnianie, dekretacja, wprowadzanie dowodów księgowych do systemu firmy, np. wpłat z czynszu, opłat najemców, wyciągów,
 • analiza i uzgadnianie np. kosztów, zobowiązań, rozrachunków, należności,
 • prowadzenie rozliczeń, rejestrów, sporządzanie zestawień,
 • prowadzenie księgowości w programie ADMINISTRATOR.

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie  co najmniej średnie - wskazane kierunkowe lub wyższe ekonomiczne,
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz zasad księgowości,
 • biegła znajomość MS Office
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność, dokładność,  uczciwość.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV z Oświadczeniem kandydata - zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z RODO),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie – prosimy dostarczyć do wglądu na rozmowę kwalifikacyjną.

Składanie ofert:

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV, Oświadczenie kandydata (RODO)  na adres:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu ul. Rybaki 18a pok. 312 lub na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@mpgm.poznan.pl terminie do 08 lipca 2020r.

Rekrutacja odbędzie się osobiście w siedzibie Spółki: Poznań, ul. Rybaki 18a z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Inne informacje:

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej i pakiet świadczeń socjalnych.

MPGM S.A. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA (załącznik do CV)

zgoda  na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-884), ul. Rybaki 18a (dalej: MPGM SA). Dane osobowe są przetwarzane do celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (europejskie rozporządzenie o ochronie danych 2016/679)  (w zakresie wykraczającym ponad te informacje, których może żądać zatrudniający na podstawie art. 221 Kodeksu pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) - przepis znajdujący się w art. 221 Kodeksu pracy. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@mpgm.poznan.pl . Kategorią odbiorców danych są osoby upoważnione do przetwarzania danych w MPGM S.A. zajmujące się procesem rekrutacyjnym. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych i wyłonienia właściwego kandydata do pracy. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody (w odniesieniu do danych, które wykraczają ponad te informacje, których może żądać zatrudniający zgodnie  z art. 221 Kodeksu pracy) w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani wymogiem umownym, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli. Jest to dobrowolne, ale niezbędne do procedowania procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej kandydaturze o pracę CV (w zakresie wykraczającym ponad te informacje, których może żądać zatrudniający na podstawie art. 221 Kodeksu pracy) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-884), przy ul. Rybaki 18a dla celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności z RODO. Jednocześnie oświadczam, że znam przysługujące mi prawo wycofania niniejszej zgody (w odniesieniu do danych, które wykraczają ponad te informacje, których może żądać zatrudniający zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy) w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny iod@mpgm.poznan.pl Potwierdzam jednocześnie, że administrator danych poinformował o tym, iż podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w określonym powyżej celu są dobrowolne.

 

……………………………………………………

Podpis osoby, której dane dotyczą

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219