Ogłoszenie

z dnia 7 lipca 2021 roku sygn. PO V WO 1111.6.2021

 

Prokurator Okręgowy w Poznaniu, działając na podstawie art.3b ust 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2018 roku, poz.577 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 roku, poz.400 j.t.), w dniu 7 lipca 2021 roku zarządził przeprowadzenie w drodze konkursu naboru kandydatów na staż urzędniczy w  Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu na docelowe stanowisko  księgowego.

Oznaczenie konkursu:   PO V WO 1111.6.2021

Określenie wolnego stanowiska:

1 stanowisko księgowego w wymiarze 1 etatu, miejsce pracy - Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przy ulicy Solnej 10.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  księgowego:

 1. Sprawowanie bieżącej kontroli nad legalnością oraz prawidłowością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych;
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie realizowanych przez jednostkę wydatków;
 3. Realizacja czynności w zakresie ewidencji dochodów jednostki budżetowej;
 4. Uzgadnianie planu finansowego oraz realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach;
 5. Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca;
 6. Sporządzanie załączników do sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa.

Wymagania konieczne związane z docelowym  stanowiskiem księgowego:

 

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. przeciwko osobie nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego;
 6. wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia;
 7. umiejętność obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe związane z docelowym  stanowiskiem księgowego:

 

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 2. Doświadczenie w realizowaniu zadań z obszaru rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki budżetowej;
 3. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe);
 4. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy.

 

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

 

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika. Stosunek pracy z osobą ubiegającą się o przyjęcie na staż urzędniczy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Staż trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 485 ze zm.).

 

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do odbycia stażu urzędniczego w prokuraturze winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań lub przesłać na wskazany adres z dopiskiem na kopercie „Konkurs PO V WO 1111.6.2021”, w terminie do 23 lipca 2021 roku:

 

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz wymagane kwalifikacje;
 4. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowego;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
 10. aktualną fotografię;
 11. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

Kandydat może dołączyć również oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności, kwalifikacje i posiadanie stopni naukowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w trzech etapach:

 

I etap – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych (bez udziału kandydatów),

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (www.poznan.po.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 (parter).

Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 577) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400).

Załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia opublikowano  na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

 

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219