Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

KSIĘGOWY (PEŁEN ETAT)

WYDZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

W POZNANIU

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań

ADRES URZĘDU:

 1. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

WARUNKI PRACY

- praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
- budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie obsługi księgowej jednostki.
 • Rozliczanie mandatów karnych wystawionych przez inspektorów transportu drogowego, celem sporządzania zestawień liczbowych.
 • Ewidencja dochodów budżetowych.
 • Uzgadnianie sald.
 • Przygotowywanie danych i sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych.
 • Obsługa systemu TREZOR w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 • Przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBE w zakresie przygotowywania przelewów.
 • Windykacja należności budżetowych (w ramach zastępstwa tj w czasie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za windykację).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w obszarze finansowo - księgowym
 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi typowych biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych związanych z przestrzeganiem terminów
 • Dobra organizacja pracy
 • Odpowiedzialność
 • Dokładność
 • Zaangażowanie
 • Samodzielność
 • Cierpliwość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności analityczne i syntetyczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub pokrewne)
 • staż pracy: co najmniej 1 rok w komórkach/ na stanowiskach finansowo - księgowych sfery budżetowej.
 • kursy specjalistyczne z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość obsługi systemów księgowych
 • znajomość zagadnień związanych z windykacją
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21 lipca 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Szwajcarska 5
  61-285 PoznańZachęcamy do skorzystania z możliwości aplikowania na stronie :
  /witd-poznan/SkrytkaESP

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WITD  pod adresem: www.witdpoznan.pl/oferty,30.html

INNE INFORMACJE:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: od 3860,73 zł brutto do 4470,31 zł brutto.

Dodatkowo oferujemy dodatek stażowy -  w zależności od udokumentowanego wcześniejszego stażu pracy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

W liście motywacyjnym (podpisanym odręcznie) proszę umieścić numer ogłoszenia (65539)i dane kontaktowe (telefon, adres mailowy).

Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru oraz zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub mailowo.

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
-weryfikacja formalna ofert
-test wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
-rozmowa kwalifikacyjna.

W zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy.

Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WITD oraz umieszczone w siedzibie Urzędu.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją
- przyjazne środowisko pracy
- szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
- dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) - w zależności od udokumentowanego wcześniejszego stażu pracy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynaste wynagrodzenie) oraz nagrody jubileuszowe
- nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej (w tym: karty Multisport)
- możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego.

WZORY OŚWIADCZEŃ (o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) dostępne są na stronie:  https://www.witdpoznan.pl/oferty,30.html

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219