Esthetic Solutions, właściciel e-commerce Dermatic.pl, akademii szkoleniowej MEAA by Dermatic, Instytutu Praktyki Zabiegów Estetycznych jest dynamicznie rozwijającą się spółką działającą w branży kosmetologii i medycyny estetycznej. Od 2011 roku, jako prekursor w branży, dostarcza produkty i usługi dla gabinetów medycyny estetycznej. Stawianie na ciągły rozwój i innowacyjne pomysły sprawia, że firma nieprzerwanie utrzymuje się na pozycji lidera w branży:

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, nastawioną na współpracę, sukces, rozwój

oraz niebojącą się wyzwań - przeczytaj poniższe informacje i aplikuj!


W związku z dynamicznym rozwojem naszej spółki  poszukujemy ambitnej

i zaangażowanej osoby na stanowisko:

 

Samodzielna/y księgowa/y

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 1. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w księgowości i w firmie,
 2. Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
 3. Księgowanie faktur zakupowych magazynowych i kosztowych (w tym leasingowych i za media, import usług), krajowych, importowych i WNT; księgowanie i rozliczanie delegacji, księgowanie RMK, RW, PW,
 4. Księgowanie faktur sprzedaży – krajowe, eksportowe i WDT
 5. Aktywny udział w przeprowadzaniu okresowej kontroli kont (analiza rozrachunków z kontrahentami, publiczno-prawnych, kosztowych), weryfikacja poprawności sald kont księgowych,
 6. Kontrola poprawności zastosowanych kursów walut,
 7. Uzgadnianie rozrachunków i potwierdzanie sald z kontrahentami,
 8. Przygotowywanie płatności w Saldeo i import do banku, wprowadzanie płatności ręcznych, wprowadzanie faktur do banku na linię kredytową,
 9. Księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych i rozliczanie płatności, prowadzenie innych rozliczeń związanych z płatnościami klientów,
 10. Księgowanie operacji związanych ze ŚT i WNiP – przyjęcia, amortyzacja i likwidacja,
 11. Realizacja czynności związanych z zamknięciem miesiąca w podatku dochodowym i podatku VAT oraz wsparcie przy przygotowywaniu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
  1. weryfikacja rejestrów VAT, sporządzanie i wysyłanie deklaracji JPK_V7M i VAT-UE, VIU-DO (VAT w procedurze WSTO) oraz Intrastat,
  2. księgowanie listy płac i umów cywilno-prawnych,
  3. uzgadnianie stanów magazynowych między systemem FK a systemem handlowo-magazynowym,
  4. kalkulacja podatku dochodowego spółki, przygotowywanie rozliczenia podatku dochodowego wspólników,
  5. sporządzanie i wysyłka innych deklaracji podatkowych, m.in. IFT, VAT-REF, PIT-8AR, PIT-8C, PCC-2,
  6. odpowiedzialność za księgi rachunkowe i aktywne kształtowanie polityki rachunkowości w firmie oraz opracowywanie procedur wewnętrznych,
  7. nadzór nad inwentaryzacją środków trwałych, środków pieniężnych oraz zapasów,
  8. wycena bilansowa kont walutowych,
  9. przygotowywanie raportów, pism, umów na potrzeby zarządu,
  10. nadzór i kontrola nad terminową realizacją zobowiązań finansowych przez spółkę,
  11. bieżący nadzór i kontrola zadań wykonywanych przez podległe osoby, aktywne wsparcie merytoryczne działu księgowości,
  12. współpraca z organami i instytucjami zewnętrznymi, m.in. US, instytucje finansujące, audytorzy, GUS, urząd celny,
  13. realizacja pozostałych poleceń przełożonego.

 

CZEGO OCZEKUJEMY:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość/finanse,
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 3. Minimum 5-letnie doświadczenie w księgowości na samodzielnym stanowisku w firmie handlowej, wysyłkowej,
 4. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 5. Znajomość przepisów podatkowych, w szczególności VAT, CIT i PIT,
 6. Znajomość zasad prowadzenia PKPiR,
 7. Znajomość zasad ewidencji i rozliczenia kosztów produkcji,
 8. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu Office, w szczególności Excel,
 9. Rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność, operatywność i terminowość,
 10. Umiejętność zarządzania zespołem,
 11. Elastyczność i umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 12. Biegła znajomość programu Symfonia F-K i Handel – warunek konieczny,
 13. Dodatkowym atutem będzie znajomość elektronicznego obiegu dokumentów SALDEO.

CO MAMY DO ZAOFEROWANIA:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od posiadanych kompetencji,
 3. Jasne i stabilne warunki pracy,
 4. Możliwość rozwoju osobistego, udział w ciekawych projektach,
 5. Współpraca z ludźmi o wysokiej kulturze i wiedzy merytorycznej,
 6. Pakiet szkoleń, możliwość uczestnictwa w konferencjach, warsztatach,
 7. Pakiet benefit – opieka medyczna, karta Multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 8. Dobra lokalizacja biura – ul. Chartowo 5,
 9. Przyjazne środowisko pracy,
 10. Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C. Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO."

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@dermatic.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

W związku z wykonaniem obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C., ul. Rodawska 25, 61-312 Poznań, NIP 7822568440.

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań,

tel: (+48) 690 020 021

e-mail: kontakt@dermatic.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe zawarte w CV lub teście kompetencyjnym w postaci:

 • imienia (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

będą przetwarzane w celach przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. odpowiednio c lub b RODO w związku z art. 221 ust. 1 kodeksu pracy, przy czym dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu zatrudnienia są niezbędne ze względu na charakter stanowiska i wykonywanej pracy objętych rekrutacją).

 

Dane osobowe uzyskane w ramach wykonywanego przez Panią/Pana testu kompetencji będą przez nas w celu jego przeprowadza i weryfikacji Pani/Pana predyspozycji oraz kwalifikacji istotnych na stanowisku pracy – jest to nasz uzasadniony interes prawny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Pozostałe przekazane nam dane będziemy przetwarzać na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnej kategorii jak np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, będziemy przetwarzać na podstawie Pani/Pana zgody.

 

Również na podstawie zgody będą przetwarzane Pani/Pana dane, jeżeli zdecydował/a Pani/Pan na przetwarzanie ich przez nas w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.

 

Poza przedstawionymi wyżej podstawami prawnymi będziemy też przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji na podstawie naszych uzasadnionych interesów – w tym n.in. weryfikacji prawidłowości przeprowadzonej rekrutacji lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z jej procesem art. 94 pkt 2b w zw. z art. 18(3a) Kodeksu Pracy.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń dot. rekrutacji (około 3 lat).

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym pracownikom lub współpracownikom zaangażowanym w proces rekrutacji lub bieżącą obsługę,  w szczególności podmiotom wewnętrznym lub zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, archiwizacyjną lub prawną Administratora, instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

Pani/Pana prawa

Posiada Pani/Pan w sytuacjach opisanych odpowiednio w przepisach art. 15-21 RODO prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich -sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych  na adres  ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, tel: (+48) 690 020 021 lub e-mail: kontakt@dermatic.pl.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1)  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa dodatkowych danych jest dobrowolne.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Przekazanie poza obszar EOG

Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać przekazywane poza obszar EOG i tylko w przypadku uzasadnionego interesu Administratora w ramach współadministrowania danymi osobowymi.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219