MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.

Lider na rynku usług przewozowych miasta Poznania i okolic

poszukuje kandydata na:

SPECJALISTA-SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Poznań

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Nadzór nad ewidencją i rozliczeniami podatków: VAT, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu,
 • Udział w przygotowywaniu rozliczeń podatku CIT,
 • Udział w zamknięciach księgowych miesięcy i udział w sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • Udział w zamknięciu roku, przygotowywanie raportów finansowych, danych dla Biegłego Rewidenta i innych odbiorców zewnętrznych,
 • Współpraca z Głównym Księgowym,
 • Bieżąca analiza zmian przepisów prawnych w zakresie księgowości i podatków,
 • Inne zadania wymagane aktualnymi przepisami prawa w zakresie rachunkowości i podatków,
 • Wsparcie w prowadzeniu spraw osobowych działu.

Miejsce pracy: siedziba Spółki, ul. Głogowska 131

Od Kandydatów oczekuje się:

 • wykształcenia wyższego, ekonomicznego kierunkowego, preferowane o kierunku rachunkowość, finanse lub wyższego oraz podyplomowego z zakresu rachunkowości i finansów,
 • praktycznej i bieżącej wiedzy z zakresu księgowości i prawa podatkowego,
 • doświadczenia zawodowego w księgowości minimum 3 lata,
 • umiejętności w zakresie IT i przyswajania obsługi nowych aplikacji, systemów, w tym dobrej znajomości obsługi programu MS Excel oraz doświadczenia w obsłudze programów księgowych,
 • łatwości w przyswajaniu wiedzy i gotowości do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych,
 • odporności na stres i zdolności do pracy pod presją czasu,
 • dokładności, odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy własnej oraz zdolności analitycznych,
 • umiejętności współpracy i komunikacji z ludźmi.

 

Mile widziane

  • znajomość IFS Finanse,
  • doświadczenie na stanowisku specjalisty lub samodzielnego księgowego,
  • doświadczenie we współpracy z instytucjami zewnętrznymi: GUS, US, biegły rewident,
  • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy, umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach
 • pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników, w tym kartę multisport
 • preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie na stronie www.mpk.poznan.pl zakładka kariera

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w MPK Poznań informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 618396000  i za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@mpk.poznan.pl;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 618396061 i za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mpk.poznan.pl;
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy  w zakresie wymienionym w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz w przypadku podania dodatkowych, niewymaganych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy danych osobowych kandydatów –  również te dane, będą przetwarzane przez administratora w celu:
 4. a) przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w MPK Poznań - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO w przypadku danych wymienionych w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust.1 lit a RODO w przypadku danych innych niż wskazane w art. 22¹ Kodeksu Pracy),
 5. b) w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów innych obecnych lub przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit a RODO),
 6. c) innym niż wymienionym w lit a) i b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zaproponowania innego stanowiska leżącego w kompetencjach kandydata (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO).
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, a także inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane uzyskane od kandydata będą przetwarzane, co do zasady, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, chyba, że wyrażono zgodę , o której mowa w pkt. 3 lit b, przez okres 12 miesięcy, lub w razie podjęcia takiej informacji, przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z procesem rekrutacji. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez kandydata dane podane przez niego w trakcie rekrutacji będą przetwarzane przez okres i na zasadach związanych z istnieniem stosunku pracy.  Jeśli chodzi o materiały archiwalne, dane będą przetwarzane minimalnie przez czas wynikający z przepisów.
 9. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody dotyczącej zakresu danych podawanych poza zakresem wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w każdym momencie poprzez zawiadomienie administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Podanie danych wymaganych przez pracodawcę w procesie rekrutacji jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie wymaganych przez pracodawcę danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 11. Kandydaci do pracy w MPK Poznań posiadają prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 12. Kandydaci do pracy w MPK Poznań mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219