Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji na stanowisko 

ds. księgowości w Księgowym Centrum Usług Wspólnych

Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
ul. Poznańska 115, 62 – 080 Tarnowo Podgórne

  

Zakres zadań na stanowisku pracy : 

1. Obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie dochodów 

    i wydatków budżetowych w Księgowym Centrum Usług Wspólnych:

a) sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym otrzymanych dokumentów    
    finansowo-księgowych,

b) kontrola planów finansowych jednostek obsługiwanych, 

c) przygotowywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej,

d) dekretowanie i księgowanie wszystkich dokumentów związanych z wydatkami
    i  dochodami, 

e) dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz 
                pozabilansowych,

f) monitorowanie i uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych w zakresie 
   zobowiązań wraz z  potwierdzaniem sald przysłanych od kontrahentów,

g) przygotowanie sprawozdań budżetowych i finansowych

2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji i umorzenia środków 
    trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie zmian majątku trwałego oraz 
    rocznych sprawozdań w zakresie środków trwałych (GUS).

3. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kwalifikacji pracownika

 

Od kandydatów wymaga się - wymagania niezbędne : 

 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Nieposzlakowana opinia,
 3. Uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wykształcenie :

Konieczne: wyższe

Pożądane: ekonomiczne, rachunkowość lub prawne

 

Doświadczenie zawodowe : 

Pożądane: 5 lat pracy, w tym co najmniej 3 lata w administarcji publicznej - księgowość

 

Niezbędna wiedza :

1)     Ustawa o samorządzie gminnym,

2)     Ustawa o finansach publicznych,

3)     Ustawa o podatku od towaru i usług

4)     Kodeks Postępowania Administracyjnego,

5)     Ustawa o ochronie danych osobowych,

6)     Rozporządzenia i inne akty wykonawcze dotyczące zakresu obowiązków.

Umiejętności:

 1. Obsługa Pakietu Office,
 2. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa w praktyce, 
 3. Samodzielność na stanowisku pracy. 

 

Cechy osobowości :

 1. dokładność, 
 2. samodzielność i terminowość,
 3. aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów ,
 1. odporność  na stres. 

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy  : 

Pełen etat. Praca o charakterze stacjonarnym, w godzinach pracy Urzędu. 

 

  Informacje i wymagania dodatkowe : 

 • W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym nabór  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 • Aplikacje otrzymane po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na spotkanie     z Komisją Rekrutacyjną. 
 • Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 

Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

- życiorys (cv)

- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe 

- kserokopie świadectw pracy, 

zgodę  na przetwarzanie danych szczególnych w procesie rekrutacji 

(zgodę wyraża się w przypadku podania w procesie rekrutacji danych szczególnych takich jak: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych szczególnych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO  w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

- oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

- Kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia przysługującego osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zobowiązany jest  do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 06 marca 2020 r., do godz. 14.00. Oferty należy składać                    w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 w godzinach pracy Urzędu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

                                                                                                                      

Podpisał

                                                                                                          SEKRETARZ GMINY

                                                                                                          Tarnowo Podgórne

 

                                                                                                          mgr Oskar Cierpiszewski

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115 w Tarnowie Podgórnym.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Gminę inspektorem ochrony danych pod adresem:

 • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
 • e-mail: iod@tarnowo-podgorne.pl 

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach

związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, dołączane są do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu, są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata, chyba że zostaną wcześniej odebrane osobiście przez składające je osoby. 
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odebrane osobiście w ciągu 14 dni od dnia publikacji informacji o wyniku naboru.
 1. Dokumenty nie odebrane w terminach określonych w pkt. 2 i 3 podlegają zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Podpisał

                                                                                                          SEKRETARZ GMINY

                                                                                                          Tarnowo Podgórne

 

                                                                                                          mgr Oskar Cierpiszewski

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219