Miejsce pracy

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27 Poznań;

Rodzaj umowy

umowa o pracę

Termin składania ofert

do dnia  30 czerwca 2020 r.

Zakres podstawowych czynności

sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych,

rozliczanie podatku VAT

kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej,

dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW,

prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych przez CUW,

terminowe egzekwowanie należności poprzez wysyłanie do zalegających płatników wezwań i upomnień oraz naliczanie odsetek za zwłokę,

dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych,

wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych,

sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w określonym terminie,

przygotowywanie dyspozycji przekazania dochodów jednostek oraz podatku VAT należnemu US na konto Urzędu Miasta w Poznaniu,

sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych,

sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

sporządzanie innych niezbędnych sprawozdań i informacji,

współudział w opracowaniu projektów planów finansowych CUW i jednostek obsługiwanych i sporządzanie propozycji ich korekt z udziałem Dyrektorów jednostek obsługiwanych,

sporządzanie miesięcznej informacji o wykonaniu budżetu i przesyłanie do wiadomości jednostkom,

przygotowanie zapotrzebowań na środki budżetowe składane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych przez  CUW,

wystawianie potwierdzeń sald z kontrahentami w zakresie należności

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie min. średnie ogólne lub ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe min 2 lata w księgowości

Znajomość zagadnień rachunkowości

Znajomość MS Office

Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach oświatowych lub społecznych

Znajomość programu: Progman

Znajomość klasyfikacji budżetowej

Wymagane dokumenty

CV

List motywacyjny

Oświadczenie o znajomości MS Office, zagadnień rachunkowości

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Inne informacje

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
 6. a) dostępu do swoich danych osobowych,
 7. b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 8. c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 1. d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219