Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

61-893 Poznań ul. Krakowska 19

Ogłoszenie nr 84084 / 08.09.2021

Starszy Inspektor

Do spraw: kadr i szkoleń Wydział Obsługi, Referat Kadr, Płac i Szkolenia

#administracja publiczna #dane osobowe #prawo #szkolenia #zasoby ludzkie (sprawy

kadrowe)

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Poznań

  1. Krakowska 19

Ważne do 22 września 2021 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

Ustala uprawnienia pracowników do stażu pracy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych świadczeń

wynikających z uprawnień pracowników

Prowadzi sprawy związane z ewidencjonowaniem czasu pracy i absencji pracowników w tym także kontroluje

wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych

Prowadzi kompleksową obsługę pracowników Urzędu w zakresie szkoleń

Przygotowuje sprawozdania z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń (GUS, PFRON i innych)

Prowadzi sprawy związane z ustalaniem uprawnień pracowników do urlopów pracowniczych oraz ewidencjonowaniem i

kontrolowaniem ich wykorzystywania

Prowadzi akta osobowe oraz inną dokumentację pracowniczą

Przygotowuje zaświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące spraw osobowych pracowników

Archiwizuje i przekazuje dokumentację kadrową i szkoleniową do archiwum zakładowego

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: średnie

Staż pracy co najmniej 2 lata na stanowisku kadrowym

dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej, przepisów wykonawczych

znajomość obsługi programów specjalistycznych kadrowych

umiejętność pracy w zespole

komunikatywność

znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym, administracyjnym, socjologicznym lub psychologicznym

Staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku kadrowym w administracji publicznej

Co oferujemy

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od

udokumentowanego stażu pracy

trzynaste wynagrodzenie

czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy

szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych

pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

możliwość ubezpieczenia grupowego na życie

możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na preferencyjnych warunkach

dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

miejsce do odświeżenia się

pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnymi

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki,

praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,

sporadyczna praca na wysokości do 3 m – wchodzenie na drabinę w celu sięgnięcia segregatorów, dokumentów itp. z szaf

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter. Nie mamy jeszcze przystosowanych drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 22 września 2021

Aplikuj mailowo na adres: kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 84084 /08.09.2021.

lub w formie papierowej na adres: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu ul. Krakowska 19

skrytka pocztowa nr 54

60-967 UP Poznań 9

( z dopiskiem "oferta pracy") lub

osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38

lub na adres kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 61 8567281 lub 61 8567280

lub mailowego na adres: kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 22.09.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań. Kontakt do inspektora ochrony danych:

iod.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska lub 14 dni w stosunku do pozostałych ofert np. nie spełniających wymogów formalnych). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych nieokreślonych przepisami prawa jest dobrowolne, ale wymaga Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. W przypadku danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu dodanych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust.1 lit. a, c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219