Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
25.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz (8:00 - 13:00)
Opłata:
3790,- zł od osoby
3600,- zł Cena dla członków
Raty:
2290,- zł płatne za kurs najpóźniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu,
750,- zł płatne w trakcie kursu,
750,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL

Celem kursu jest przekazanie kompleksowej wiedzy z dziedziny prawa podatkowego. Zajęcia teoretyczne są wzbogacone praktycznymi ćwiczeniami, przykładami oraz zadaniami ułatwiającymi prawidłowe prowadzenie dokumentacji podatkowej, właściwe rozliczanie z fiskusem, poznanie praw i obowiązków podatnika w kontakcie z administracją skarbową. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o aktualny stan prawny z uwzględnieniem planowanych nowelizacji ustaw. Kurs jest skierowany do osób zamierzających zdobyć uprawnienia z zakresu podatków i rachunkowości, a w szczególności do osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących poznać, rozszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatków.

ORGANIZACJA

  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
  • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
    Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
  • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

  • Obecność na poziomie min. 70%.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Akademii Podatkowej.

PROGRAM

1. Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego (2 godz.).
2. Podatki i system podatkowy (4 godz.).
3. Administracja skarbowa i kontrola celno-skarbowa (4 godz.).
4. Ordynacja podatkowa; zobowiązania podatkowe, procedury podatkowe (18 godz.).
5. Praktyczna nauka sporządzania podatkowych pism procesowych (6 godz.).
6. Międzynarodowe prawo podatkowe i prawo podatkowe Unii Europejskiej (6 godz.).
7. Podatek od towarów i usług (34 godz.).
8. Podatek akcyzowy (6 godz.).
9. Podatek dochodowy od osób prawnych - praktyczne problemy (18 godz.).
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania dochodów (20 godz.).
11. Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (6 godz.).
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn. Podatki i opłaty lokalne. Opłata skarbowa. Podatek od gier (12 godz.).
13. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych (6 godz.).
14. Prawo karne skarbowe (6 godz.).
15. Rachunkowość finansowa (18 godz.).

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219