Miasto:
Poznań
Miejsce:
ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin rozpoczęcia:
06.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1790,- zł od osoby
1690,- zł Cena dla członków
Raty:
1090,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
700,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

PROGRAM:

I. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (72 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.
 2. Rachunkowość jako system informacyjny.
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 4. Operacje gospodarcze.
 5. Dowody księgowe.
 6. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
 7. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.
 8. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.
 9. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe,
  typowe operacje gospodarcze.
 10. Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków
  i strat.
 11. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
 12. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

II. Wybrane zagadnienia publicznoprawne  (8 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. System podatkowy w Polsce .
 2. Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia).
 3. Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka .
 5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia,

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w trzech trybach - do wyboru przez uczestnika:

 • zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez 3 i pół miesiąca) lub
 • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.45 (przez 3 miesiące) lub
 • tryb wakacyjny - zajęcia w piątek, sobotę i niedzielę; piątek w godz. od 16.30 do 19.45, w sobotę i niedzielę w godz. od 8.00 do 13.00 (przez 2 miesiące).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652 ze zm.).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).

W trakcie kursu lub po zakończeniu istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowym kursie komputerowym, prowadzonym w formie warsztatów, zapoznającym słuchaczy z prowadzeniem ewidencji księgowej przy pomocy komputera - więcej >>

Kurs jest objęty akredytacją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (Decyzja nr 110.2.987.2014 z dnia 03.12.2014r.)

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219