Miasto:
Poznań
Miejsce:
ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin rozpoczęcia:
11.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
pon/śr (16:30 - 19:45)
Opłata:
2190,- zł od osoby
2080,- zł Cena dla członków
Raty:
1190,- zł płatne za kurs najpóźniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu,
1000,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z późn. zm) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

PROGRAM:

Program kursu obejmuje 86 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

I. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (78 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.
 2. Rachunkowość jako system informacyjny.
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 4. Operacje gospodarcze.
 5. Dowody księgowe.
 6. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
 7. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.
 8. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.
 9. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe,
  typowe operacje gospodarcze.
 10. Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków
  i strat.
 11. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
 12. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

II. Wybrane zagadnienia publicznoprawne  (8 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. System podatkowy w Polsce .
 2. Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia).
 3. Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka .
 5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia.

*Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

WARUNKI ZALICZENIA

 • uczestnictwo w co najmniej 70% zajęć dydaktycznych
 • zaliczenie prac kontrolnych
 • pozytywny wynik z egzaminu pisemnego (w siedzibie Stowarzyszenia)

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).

DODATKOWE INFORMACJE

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
 • W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Po zakończeniu istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowym kursie komputerowym, prowadzonym w formie warsztatów, zapoznającym słuchaczy z prowadzeniem ewidencji księgowej przy pomocy komputera - więcej >>

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: Serwis informacyjny - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dofinansowań: Monika Białek - tel. 61 8630 480 wew. 21 - monika.bialek@skwp.poznan.pl

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219