Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.11.2021 Egzamin w Poznaniu
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3680,- zł od osoby
3490,- zł cena dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Raty:
2680,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
1000,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Kursu podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego.

PROGRAM*

Program kursu obejmuje 180 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

I. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Zagadnienia organizacji rachunkowości.
 2. Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki.
 4. Rozrachunki.
 5. Materiały i towary.
 6. Niefinansowe aktywa trwałe.
 7. Inwestycje i zobowiązania finansowe.
 8. Kapitały (fundusze) własne.
 9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
 10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.
 11. Wynik finansowy.
 12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego.
 13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

II. Prawo podatkowe (40 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT.
 4. Podatki kosztowe i opłaty.
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.

III. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego (20 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Prawo pracy.
 2. Prawo ubezpieczeń społecznych.
 3. Prawo gospodarcze.

Egzamin wewnętrzny (4 godz. dydaktyczne).

*Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

ORGANIZACJA

 • Kurs jest organizowany w dwóch trybach - do wyboru przez uczestnika: (1) zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 8.00 do 13.00 lub (2) zajęcia dwa dni w tygodniu /poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek/ w godz. od 16.30 do 19.45 .
 • Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć Moodle, Teams i innych.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Edge lub Chrome.
 • Każdy uczestnik otrzyma wydrukowane materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe oraz piśmienne zostaną wysłane kurierem przed rozpoczęciem kursu.
 • Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) w możliwie najszybszym terminie po ukończeniu kursu.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy mogą zadawać wykładowcy pytania: (1) w czasie trwania zajęć – w trybie on line (głosowo) – wymagany dostęp do mikrofonu; (2) po zakończeniu zajęć – w formie pisemnej, na tzw. czacie lub forum dyskusyjnym zamieszczonym pod tematem zajęć.
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
 • W formie zadań i testów utrwalana jest pozyskana wiedza i umiejętności.
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac kontrolnych, zgodnie z programem nauczania.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219