Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.10.2023 Egzamin w Poznaniu
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw (16:30 - 19:45)
Opłata:
4490,- zł od osoby
4260,- zł cena dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Raty:
2490,- zł płatne za kurs najpóźniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu,
1000,- zł płatne w trakcie kursu,
1000,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, , który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z późn. zm) (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Kursu podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego.

PROGRAM*

Program kursu obejmuje 180 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

I. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godz. zajęć dydaktycznych):

 1. Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego
  i wolontariacie.
 2. Aktywa pieniężne.
 3. Rozrachunki i fundusze specjalne.
 4. Obrót materiałowy i towarowy.
 5. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
 6. Inwestycje i zobowiązania finansowe.
 7. Kapitał (fundusz) własny.
 8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
 9. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja kosztów
  i ewidencja produktów.
 10. Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa.
 11. Wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia.
 12. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości), obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych wynikające z ustawy o rachunkowości oraz obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych.

II. Prawo podatkowe (40 godz. zajęć dydaktycznych):

 1. Podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT.
 4. Podatki i opłaty kosztowe.
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.

 III. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych(20 godz. zajęć dydaktycznych):

 1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego.
 2. Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego.
 3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
 4. Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych.

Egzamin wewnętrzny (4 godz. dydaktyczne).

*Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą.
 • Każdy uczestnik otrzyma wydrukowane materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe oraz piśmienne zostaną wysłane kurierem przed rozpoczęciem kursu.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy mogą zadawać wykładowcy pytania: (1) w czasie trwania zajęć – w trybie on line (głosowo) – wymagany dostęp do mikrofonu; (2) po zakończeniu zajęć – w formie pisemnej, na tzw. czacie lub forum dyskusyjnym zamieszczonym pod tematem zajęć.
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
 • W formie zadań i testów utrwalana jest pozyskana wiedza i umiejętności.
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac kontrolnych, zgodnie z programem nauczania.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: Serwis informacyjny - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dofinansowań: Monika Białek - tel. 61 8630 480 wew. 21 - monika.bialek@skwp.poznan.pl

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219