Miasto:
Poznań
Miejsce:
ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin rozpoczęcia:
03.10.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2490,- zł od osoby
2390,- zł Cena dla członków
Zapisz się

CEL:

Celem kursu jest szczegółowe omówienie metod sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz kompleksowe przedstawienie szeregu korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wzorowanych na praktycznych przykładach zaczerpniętych z jednostek, w których prowadzący szkolenie wspierał lub weryfikował proces konsolidacji. Kurs będzie miał charakter warsztatowy z wykorzystaniem komputerów oraz narzędzi informatycznych. Każdy z uczestników otrzyma arkusze konsolidacyjne w Excelu, które mogą w przyszłości stanowić pomocne narzędzie wspierające proces konsolidacji w Państwa firmach. Zbiorowe rozwiązywanie kompleksowych zadań konsolidacyjnych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych pozwoli każdemu z uczestników nabyć praktyczne umiejętności, tak jakby uczestniczył w rzeczywistym procesie konsolidacji sprawozdań finansowych oraz podsumować omawiane zagadnienia i utrwalić zdobytą wiedzę.

Kurs adresowany jest w szczególności dla osób początkujących, które chciałyby zapoznać się kompleksowo z całym procesem przygotowania sprawozdań skonsolidowanych oraz dla osób z doświadczeniem w konsolidacji sprawozdań finansowych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w oparciu o praktyczne przykłady i narzędzia pracy wykorzystywane przy konsolidacji.

PROGRAM:

 1. Charakterystyka grupy kapitałowej.
 2. Podstawowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 3. Konsolidacja w polityce rachunkowości spółki dominującej.
 4. Wyłączenia z obowiązku sporządzania konsolidacji.
 5. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną.
 6. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej.
 7. Kapitał mniejszości na dzień objęcia kontroli i w kolejnych latach obrotowych.
 8. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej.
 9. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.
 10. Zasady ustalania oraz amortyzowania wartości firmy i ujemnej wartości firmy.
 11. Odpis aktualizujący wartość firmy.
 12. Odpis aktualizujący wartość udziałów.
 13. Eliminacja dywidend.
 14. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych.
 15. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.
 16. Eliminacja należności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją metodą pełną.
 17. Eliminacja przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną.
 18. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży zapasów.
 19. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży środków trwałych.
 20. Reklasyfikacje w ramach przychodów ze sprzedaży oraz zapasów.
 21. Sprzedaż całości lub części udziałów w jednostkach zależnych.
 22. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej.
 23. Konsolidacja metodą proporcjonalną, korekty i wyłączenia konsolidacyjne.
 24. Podstawowe zasady wyceny metodą praw własności.
 25. Wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 26. Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych (zmiana statusu jednostki ze stowarzyszonej w zależną).
 27. Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych (zmiana statusu spółki z zależnej w stowarzyszoną).
 28. Podatek odroczony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 29. Sporządzanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego zestawienia zmian kapitale własnym.
 30. Prezentacja i ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 31. Sporządzanie dokumentacji konsolidacyjnej i przygotowanie się do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 32. Przepisy i wymagania dotyczące konsolidacji dotyczące spółek notowanych na GPW oraz na rynku NewConnect.
 33. Najważniejsze różnice w konsolidacji według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF, a także porównanie ze sprawozdaniem łącznym.

ORGANIZACJA:

Zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez około 3 miesiące).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu Konsolidacja sprawozdań finansowych.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219