Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
pon/śr (16:30 - 19:45)
Opłata:
2290,- zł od osoby
Raty:
1500,- zł płatne za kurs najpóźniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu,,
790,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL

Nabycie kwalifikacji w zakresie prawidłowego zorganizowania kontroli finansowej, która zapewni zwarty system tworzenia i obiegu informacji. Uczestnik kursu zapozna się z różnymi podejściami do klasyfikacji i pomiaru kosztów oraz nabędzie umiejętność tworzenia budżetów, jako metody zarządzania i sprawowania nadzoru nad powstawaniem kosztów i uzyskiwaniem przychodów. Elementem kursu będzie wskazanie na odpowiednią organizację systemu kontroli finansowo-księgowej, aby stanowił on podstawę sprawnego funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Kurs przeznaczony jest do wszystkich osób zajmujących się kontrolą finansową w firmie, którzy będą mogli pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę. Kurs skierowany jest także do głównych księgowych, jako osób odpowiedzialnych za odpowiednią konstrukcję systemu kontroli finansowo-księgowej w firmie. Kurs jest szansą na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu kontroli finansowej dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku kontrolera finansowo-księgowego. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do pełnienia funkcji kontrolera finansowo-księgowego.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
 • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

 • Obecność na poziomie min. 70%

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowujące do pełnienia funkcji kontrolera finansowo-księgowego.

PROGRAM

 1. System ewidencji księgowej jako źródło danych dla emisji informacji controllingowych.
 2. Rachunek kosztów jako podstawa controllingu - kalkulacja, planowanie i zarządzanie kosztami.
 3. Istota, przedmiot i zakres rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza a controlling.
 4. Budżetowa metoda zarządzania. Tworzenie budżetu i jego analiza.
 5. System kontroli finansowo-księgowej.
 6. Ryzyka biznesowe - kalkulacja i dokumentacja rezerw wynikających ze zdefiniowanych ryzyk.
 7. Odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie kontroli.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219