Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.05.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
2890,- zł od osoby
Zapisz się

CEL

Celem kursu jest poznanie praktycznych aspektów budowy i administrowania systemem controllingu w przedsiębiorstwie. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów przygotowują uczestników do samodzielnego wdrożenia technik i narzędzi controllingu. Szkolenie ma charakter interaktywny. Wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów i paneli dyskusyjnych, z szerokim i aktywnym wykorzystaniem MS Excel w formie warsztatów komputerowych. Uczestnicy w ramach szkolenia otrzymują przykładowe arkusze Excel, które po dostosowaniu do potrzeb danej organizacji, stanowią gotowe narzędzia do wdrożenia i prowadzenia kontrolingu w przedsiębiorstwie.

UCZESTNICY

Kurs przeznaczony jest dla:

 • Pracowników działu controllingu chcących uporządkować lub rozszerzyć swoją wiedzę w obszarze controllingu,
 • Pracowników, którzy planują rozwój w kierunku controllingu i zarządzania,
 • Głównych księgowych i samodzielnych księgowych, którzy chcą swoje umiejętności poszerzyć o obszar controllingu,
 • Absolwentów kursu Kontroler finansowo-księgowy.

PROGRAM

Moduł I KALKULACJA I ANALIZA KOSZTÓW WYTWORZENIA

 1. Wstęp.
 2. Struktura wielowymiarowej ewidencji controllingowej w przedsiębiorstwie.
 3. Struktura kosztów (koszty bezpośrednie, koszty pośrednie zmienne, koszty pośrednie stałe, koszty sprzedaży, koszty zarządu).
 4. Tradycyjny rachunek kosztów (rachunek kosztów rzeczywistych, rachunek kosztów normalnych, rachunek kosztów standardowych).
 5. Tradycyjne sposoby kalkulacji (rozliczania /alokacji) kosztów pośrednich (kalkulacja podziałowa, kalkulacja doliczeniowa, kalkulacja kosztów wytworzenia przy produkcji sprzężonej, kalkulacja kosztów wytworzenia a produkcja w toku).
 6. Rachunek kosztów działań (ABC), rachunek kosztów zasobowo-procesowy (ZPRK):
 • Zasoby i nośniki kosztów zasobów,
 • Działania i nośniki kosztów działań,
 • Obiekty kosztów.
 1. Rachunek kosztów docelowych (target costing).

Moduł II NARZĘDZIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI MENADŻERSKICH

 1. Próg rentowności:
 • Marża na pokrycie (na poziomie kosztów zmiennych),
 • Kalkulacja progu rentowności,
 • Marża bezpieczeństwa,
 • Analiza wrażliwości,
 • Wykorzystanie progu rentowności do kalkulacji wariantów decyzyjnych.
 1. Dźwignia operacyjna:
 • Istota dźwigni operacyjnej,
 • Kalkulacja dźwigni operacyjnej,
 • Zarządzanie dźwignią operacyjną,
 • Dźwignia operacyjna a finansowa.
 1. Analiza kosztów w procesie podejmowania decyzji:
 • Koszty istotne a koszty nieistotne w wariantach decyzyjnych,
 • Koszty zmienne a koszty stałe,
 • Rachunek kosztów zmiennych,
 • Rachunek kosztów pełnych,
 • Wielostopniowy rachunek kosztów,
 • Rachunek kosztów klienta, kanału dystrybucji,
 • Koszty niewykorzystanych zasobów.

Moduł III BUDŻETOWANIE W PRAKTYCE

a. Wprowadzenie:

 1. Wstęp:
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania,
 • Sposoby budżetowania (od góry, od dołu, kroczący, przyrostowy, od zera, stały, elastyczny, kroczący, budżetowanie na bazie działań, beyond budgeting),
 • Budżet operacyjny,
 • Budżet finansowy,
 • Proces budżetowania,
 • Behawioralne aspekty budżetowania.
 1. Harmonogram procesu budżetowania.
 2. Konstrukcja budżetu rachunku wyników:
 • Ustalenie stopnia szczegółowości budżetowania,
 • Założenia budżetowe,
 • Części składowe budżetu.
 1. Planowanie kosztów stałych:
 • Zasady podziału na centra odpowiedzialności,
 • Zasady konstrukcji tabel budżetowych,
 • Zasady i techniki planowania pozycji budżetowych.

b. Budżetowanie rachunku wyników w Excelu dla firmy produkcyjnej:

 1. Planowanie przychodów:
 • Wymiary planowania przychodów,
 • Planowanie ilościowe,
 • Założenia cenowe,
 • Polityka rabatowa.
 1. Budżet kosztów zmiennych:
 • Ustalenie marszruty (zużycie materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej, usług bezpośrednioprodukcyjnych),
 • Założenia cenowe,
 • Powiązanie kosztów z wolumenami sprzedaży.

c. Budżetowanie rachunku wyników w Excelu dla firmy handlowej:

 1. Planowanie przychodów:
 • Wymiary planowania przychodów,
 • Planowanie ilościowe,
 • Założenia cenowe,
 • Polityka rabatowa.
 1. Budżet kosztów zmiennych:
 • Ceny zakupu towarów,
 • Założenia cenowe dla sprzedaży,
 • Zmienne koszty sprzedaży,
 • Powiązanie kosztów z wolumenami sprzedaży.

d. Planowanie bilansu oraz cash flow

 1. Prognoza nakładów inwestycyjnych.
 2. Prognoza zapotrzebowania na kapitał pracujący:
 • Należności,
 • Zapasy,
 • Inne aktywa obrotowe,
 • Zobowiązania pozafinansowe.
 1. Prognoza pozostałych elementów bilansu:
 • Aktywa trwałe,
 • Kapitały własne,
 • Inne aktywa,
 • Inne pasywa pozafinansowe,
 • Pozyskanie dodatkowych funduszy,
 • Zobowiązania finansowe,
 • Sprzężenie zwrotne finansowania.
 1. Alternatywne sposoby prognozowania potrzebnego finansowania.
 2. Rachunek przepływów pieniężnych:
 • Metoda bezpośrednia,
 • Metoda pośrednia.

e. Prezentacja przykładowego systemu do budżetowania

Moduł IV RAPORTOWANIE W PRAKTYCE Z WYKORZYSTANIEM POWER QUERY i Power BI

 1. Power Query jako narzędzie do automatyzacji raportowania:
 • Wstęp,
 • Edytor zapytań,
 • Pobieranie danych z różnych źródeł,
 • Przekształcanie danych i automatyzacja,
 • Automatyczne łączenie danych,
 • Piwotowanie i rozpiwotowywanie danych.
 1. Wizualizacja danych i tworzenie kokpitów menagerskich w Excelu:
 • Zasady budowania dashboardów,
 • Wizualizacja danych – wykresy, formatowanie warunkowe, ikony,
 • Wizualizacja danych z wykorzystaniem tabel przestawnych.
 1. Power BI – budowa modelu danych i dashboardów:
 • Importowanie danych zewnętrznych,
 • Przekształcanie danych,
 • Budowa modelu danych z różnych źródeł,
 • Tworzenie relacji,
 • Tworzenie dashboardów, raportów, wykresów i map.

Moduł V OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH: 

 1. Wartość pieniądza w czasie:
 • Wartość bieżąca,
 • Wartość przyszła,
 • Uproszczone wersje obliczeń związanych z wartością pieniądza w czasie, w tym formuły w MS Excel,
 • Nominalna a efektywna stopa zwrotu.
 1. Średnioważony koszt kapitału (WACC):
 • Wymagana stopa zwrotu,
 • Koszt kapitału własnego,
 • Koszt długu,
 • Średnioważony koszt kapitału,
 • Krańcowy koszt kapitału.
 1. Ocena projektów inwestycyjnych:
 • Koszty istotne i nieistotne projektów inwestycyjnych,
 • Analiza TCO (total cost of ownership),
 • Szacowanie przepływów pieniężnych,
 • Okres zwrotu,
 • NPV,
 • IRR.

Moduł VI ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA W EXCELU

 1. Wstęp.
 2. Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE).
 3. Model EVA.
 4. EBIT i EBITDA.
 5. Zysk na akcję (udział).
 6. Wskaźniki płynności finansowej.
 7. Wskaźniki efektywności finansowej.
 8. Wskaźniki zadłużenia.
 9. Piramida Du Pont’a.
 10. Wskaźniki rynku kapitałowego.
 11. Budowa dashboardu z wykorzystaniem ww wskaźników finansowych.

Moduł VII CONTROLLING POZAFINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 1. Wstęp, KPI a KRI, kluczowe czynniki sukcesu.
 2. Źródła informacji: wewnętrzne i zewnętrzne.
 3. Analiza konkurencyjności.
 4. Analiza aktywności.
 5. Analiza efektywności / produktywności.
 6. Analiza jakości.
 7. Analiza satysfakcji klienta.
 8. Analiza zasobów ludzkich.
 9. Analiza innowacyjności.

ORGANIZACJA

 • Kurs jest organizowany w trybach: zajęcia w soboty i niedziele (od 8.00 do 13.00) lub zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek w godz. od 16.30 do 19.45).
 • Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting i innych.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting lub innej oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie.
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie egzaminu na koniec kursu. w trybie on-line

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219