Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.02.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
850,- zł od osoby
Zapisz się

CEL

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych (czytaj więcej o tytule "certyfikowany ekspert usług księgowych"). Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY

Słuchaczem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,

2) posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

3) rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,

4) uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością.

PROGRAM

1. Organizacja usług księgowych.

2. Umowa o świadczenie usług księgowych.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

8. Ryzyka w usługach księgowych.

9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.


Efekty kształcenia:

 1) Zdobycie kompetencji merytorycznych

W wyniku odbytego szkolenia osoba zna:

- zasady organizacji działalności w zakresie usług księgowych,

- warunki umów o świadczenie usług księgowych i zasady negocjacji,

- warunki ubezpieczeń obowiązkowych i zasady ubezpieczeń dobrowolnych, dotyczących działalności w zakresie usług księgowych,

- formy opodatkowania usług księgowych,

- obowiązki biura rachunkowego wobec klientów w zakresie rozliczeń podatkowych, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obowiązujące w tym zakresie procedury,

- obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych,

- podstawowe zagadnienia prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- zasady organizacji kontroli wewnętrznej przy świadczeniu  usług księgowych,

- zasadnicze ryzyka występujące przy prowadzeniu usług księgowych,

- zasady zawodowej etyki w rachunkowości, a także sposoby ich wdrażania do stosowania przez nadzorowany zespół pracowników.

2) Nabycie umiejętności zawodowych

Osoba ubiegająca się o przedmiotowy tytuł:

- umie dokonać oceny czynników warunkujących prowadzenie usług księgowych oraz potrafi wykonać czynności niezbędne dla zorganizowania działalności w zakresie usług księgowych,

- potrafi negocjować warunki umowy oraz zredagować treść umowy o świadczenie usług księgowych,

- potrafi dokonać wyboru właściwych rodzajów ubezpieczeń i wynegocjować warunki ich umów,

- potrafi dokonać racjonalnego wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności,

- potrafi wykonywać zadania wynikające z obowiązków ewidencji i rozliczania podatków, wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- potrafi zorganizować ochronę danych osobowych w prowadzonej działalności usługowej, umie stosować podstawowe zasady prawa gospodarczego,

- potrafi zorganizować system wewnętrznej kontroli w prowadzonej działalności usługowej,

- potrafi zidentyfikować ryzyka występujące w prowadzonej działalności oraz im przeciwdziałać,

- umie stwarzać warunki organizacyjne i inne sprzyjające rozwojowi kultury etycznej w obszarze jej odpowiedzialności zawodowej.

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł  posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:

- potrafi formułować wnioski na temat właściwego postępowania osobistego i przez nadzorowany personel w zakresie wykonywanej działalności, zgodnie z zawodowymi wartościami i zasadami etyki,

- potrafi rozpoznawać, oceniać i konsultować oraz odpowiednio opracowywać rozwiązania dotyczące złożonych problemów, występujących w prowadzonej działalności.

ORGANIZACJA

 • Kurs jest organizowany w trybie: zajęcia w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 13.00.
 • Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting i innych.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie.
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
 • Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin, po zaliczeniu którego otrzymuje się Certyfikat eksperta usług księgowych.

Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych może uzyskać osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
 2. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 3. rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
 4. uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku,
 5. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 6. odbyła kurs i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na certyfikowanego eksperta usług księgowych.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219