Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw (16:30 - 19:45)
Opłata:
1340,- zł od osoby

CEL

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu MSR/MSSF, które w Polsce mają coraz szersze zastosowanie. Wprawdzie wynikający z ustawy o rachunkowości obowiązek stosowania MSR/MSSF dotyczy tylko skonsolidowanych sprawozdań spółek publicznych notowanych na giełdach w Unii Europejskiej oraz banków, jednak w wielu jednostkach są one (coraz chętniej) dobrowolnie wykorzystywane do sporządzania sprawozdań finansowych.

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna podstawy MSSF i wie, na czym polegają podobieństwa i różnice między regulacjami UoR a MSSF (w teorii i praktyce);
 • czyta, rozumie i interpretuje sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF,
 • zna zasady i metody wyceny na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego według MSR/MSSF i umie je zastosować w praktyce,
 • umie sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe (w podstawowym zakresie) według MSR/MSSF,
 • ma większą świadomość przy podejmowaniu decyzji o dalszej (zaawansowanej) edukacji w zakresie MSSF,
 • zna polską i angielską terminologię stosowaną w MSSF,
 • dzięki znajomości MSSF może łatwiej zmienić pracę - jest to istotne np. przy zmianie miejsca pracy na takie, w którym wymagana jest choćby podstawowa wiedza z zakresu MSSF;

UCZESTNICY

Uczestnik powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według ustawy o rachunkowości, tj. znać układ i zawartość sprawozdania finansowego oraz znać podstawy ewidencji księgowej oraz zasady i metody wyceny bilansowej według UoR. Wiedza ta jest niezbędna, żeby zrozumieć różnice między ujmowaniem określonych zdarzeń i zjawisk przez rachunkowość opartą na UoR i MSSF.

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zapoznać się z podstawami sprawozdawczości finansowej według MSSF, ale niekoniecznie są zdecydowane jeszcze na uczestnictwo w kursie bardziej zaawansowanym. W szczególności odbiorcami kursu mogą być księgowi (którzy obecnie zajmują się wyłącznie rachunkowością opartą na UoR, ale czują potrzebę rozwinięcia wiedzy w kierunku MSSF), kontrolerzy finansowi, a także osoby, które nie mają doświadczenia praktycznego (np. studenci, absolwenci).

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
 • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

 • Obecność na poziomie min. 70%.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

PROGRAM

I. Wstęp do MSSF
1. Geneza i status prawny MSSF na świecie i w Polsce
2. Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie MSSF zgodnie z ustawą o rachunkowości
3. Zagadnienia uregulowane i nieuregulowane przez MSSF
4. Znaczenie profesjonalnego osądu przy stosowaniu MSSF

II. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF
1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
2. Cel sprawozdania finansowego i jego użytkownicy
3. Cechy jakościowe informacji sprawozdawczych
4. Zakres i postać sprawozdania finansowego
5. Definicje głównych składników sprawozdania finansowego
6. Ogólne zasady ujmowania i wyceny składników sprawozdania finansowego

III. Sprawozdanie finansowe według MSSF
1. Zakres i główne cechy sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (MSR 1)
3. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów (MSR 1)
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego (MSR 1)
6. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1)

IV. Ujmowanie i wycena wybranych składników sprawozdania finansowego
1. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16)
2. Aktywa niematerialne (MSR 38)
3. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40)
4. Utrata wartości aktywów trwałych (MSR 36)
5. Zapasy (MSR 2)
6. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9)
7. Przychody (MSSF 15)
8. Aktywa biologiczne* (MSR 41)
9. Rezerwy* (MSR 37)

V. Analiza sprawozdań finansowych według MSSF na przykładach z praktyki

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219