Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.06.2020
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
240,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 00
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

  • część I 9.00 - 10.30 [w tym od 9.00 -9.30 ustalenia techniczne]
  • część II 11.00 - 12.00
  • część III 12.30 - 13.15
  • część IV 13.30 - 15.00

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego z uwzględnieniem praw i obowiązków podatnika.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej.

Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

PROGRAM

I. Kontrola podatkowa

1. Cel  kontroli podatkowej.

2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.

3. Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

- określenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu

- kontrola przeprowadzona przez niewłaściwy organ – co z zebranym materiałem.

4. Strona w trakcie kontroli.

- podatnik

- pełnomocnik ogólny, szczególny a pełnomocnik do kontroli – różnice

- kontrola a dokumenty w biurze rachunkowym.

5. Upoważnienie do kontroli – jakie elementy obowiązkowe zawiera.

6. Wszczęcie kontroli podatkowej.

- sposoby wszczęcia kontroli podatkowej

- terminy wszczęcia kontroli w Ordynacji podatkowej

- rozwiązanie spółki osobowej i kapitałowej w toku kontroli – konsekwencje.

7. Gdzie toczy się kontrola podatkowa.

- kontrola w siedzibie podatnika

- kontrola w miejscu zamieszkania

- kontrola w siedzibie organu podatkowego.

- inne miejsca kontroli.

8. Uprawnienia kontrolujących.

- korzystanie z pomocy innych służb

- prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego, powody, obostrzenia.

9. Obowiązki i prawa kontrolowanego m. in.:

– kiedy kontrola staje się kosztowna

- przesłuchania świadków.

10. Protokół kontroli. Załączniki do protokołu.

- elementy obowiązkowe protokołu kontroli

- uchybienia formalne protokołu kontroli.

11. Zakończenie kontroli podatkowej.

II. Postępowanie podatkowe

1. Ogólne zasady postępowań podatkowych

- zasada praworządności

- zasada pogłębiania zaufania do administracji publicznej

- zasada prawdy obiektywnej

- zasada czynnego udział stron i uczestników postępowania

- zasada przekonywania

- zasada szybkości i prostoty postępowania

- zasada pisemności

- zasada dwuinstancyjności

- zasada trwałości decyzji ostatecznych

- zasada ograniczonej jawności

2. Terminy w postępowaniu podatkowym

- terminy materialne

- terminy procesowe

- terminy dokonania czynności procesowych przez organ podatkowy,

- terminy dokonania czynności przez stronę (strony)

- terminy dokonania czynności przez uczestników postępowania.

3. Strona w postępowaniu podatkowym.

4. Pełnomocnictwo szczególne i ogólne w postępowaniu podatkowym. Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne, kurator.

5. Wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej. Prawa i obowiązki podatnika i organu.

6. Procedura podatkowa:

- postępowanie wyjaśniające

- ustalenie obowiązku podatkowego

- wydanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe

7. Metryki, protokoły i adnotacje w toku postępowania podatkowego.

8. Sposoby udostępniania akt m. in.

- odpis a kserokopia

- fotografowanie akt.

9. Decyzja „wymiarowa”.

- elementy obowiązkowe decyzji

- termin wydania decyzji

- możliwe uchybienia formalne.

10. Wykonanie decyzji. Wstrzymanie wykonania decyzji.

11. Odwołanie od decyzji.

- termin na złożenie odwołania materialny czy procesowy?

- elementy obowiązkowe odwołania.

12. Tryby nadzwyczajne.

- stwierdzenie nieważności

- wznowienie postępowania.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219