Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
800,- zł od osoby

ORGANIZACJA

Termin szkolenia (szkolenie dwudniowe):

  • Dzień 1 - 2023-03-23 od godz. 9:00 do 16:00
  • Dzień 2 - 2023-03-24 od godz. 9:00 do 16:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Teams
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy Teams oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

CEL

Omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

INFORMACJA O SZKOLENIU

Rachunek przepływów pieniężnych to bez wątpienia najbardziej złożony element sprawozdania finansowego. Szkolenie zawiera liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych.

CECHY METODY

Elementem wyróżniającym formę szkolenia jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez autora szkolenia arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązane są zarówno na tablicy jak i na laptopach.

WYJĄTKOWOŚĆ METODY

Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały,czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad sporządzania cash flow. Metoda określana jest przez uczestników szkolenia jako metoda „uporządkowana która prowadzi za rękę”.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do:
• księgowych praktyków, pragnących zdobyć, uzupełnić, pogłębić lub zweryfikować swoją wiedzę,
• kandydatów na biegłych rewidentów,
• kandydatów na dyplomowanych księgowych.

WYKŁADOWCA

Paweł Sałdyka - praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka), specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książek takich jak "Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania" (Unimex 2013) oraz „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” (Unimex 2013). Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

PROGRAM

I. KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Podstawy prawne sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7
2. Cele i istota rachunku przepływów pieniężnych.
3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
4. Najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.
5. Metody sporządzania cash flow - bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce.
6. Przykłady.
II. METODA BEZPOŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Istota metody bezpośredniej.
2. Organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią.
3. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.
4. Przykłady.
III. METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7.
2. Wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow.
3. Działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.:
o Szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow.
o Zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych.
o Różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow z bilansową zmiana stanu.
o Zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym
o Szczególne zdarzenia w obrębie zapasów.o Podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych.
o Istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych.
o Inne korekty i warunki ich powstawania.
4. Działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
o Nabycie i zbycie środków trwałych.
o Zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu.
5. Działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji w tym m.in.:
o Zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek.
o Zasady ujmowania dotacji.
6. Przykłady.
IV. POZYCJE PODSUMOWUJĄCE W CASH FLOW
1. Przepływy pieniężne netto.
2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych.
3. Środki pieniężne na początek okresu.
4. Środki pieniężne na koniec okresu.
5. Przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow.
V. PRZYKŁAD CAŁOŚCIOWY - DANE RZECZYWISTE
1. Przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow.
2. Grupowanie pozycji.
3. Specyfikacja bilansowych zmian stanu.
4. Wypełnianie cash flow.
V. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219