Miasto:
Poznań
Miejsce:
ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin rozpoczęcia:
28.10.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
760,- zł od osoby
660,- zł Cena dla członków
Zapisz się

ORGANIZACJA

termin: 28 i 29 października 2020 - szkolenie dwudniowe 
godzina: 9.00 do 15.00
miejce: Centrum Edukacji SKwP, Poznań, ul. Ziębicka 18

W ramach szkolenia zapewniamy:
- materiały szkoleniowe,
- przerwy kawowe,
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
- obiad.

Opłatę za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

Cel szkolenia:

Omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Informacja o szkoleniu:

Rachunek przepływów pieniężnych to bez wątpienia najbardziej złożony element sprawozdania finansowego. Szkolenie zawiera liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Cechy metody:

Elementem wyróżniającym formę szkolenia jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez autora szkolenia arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązane są zarówno na tablicy jak i na laptopach.

Wyjątkowość metody:

Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały,czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad sporządzania cash flow. Metoda określana jest przez uczestników szkolenia jako metoda „uporządkowana która prowadzi za rękę”.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do:
• księgowych praktyków, pragnących zdobyć, uzupełnić, pogłębić lub zweryfikować swoją wiedzę,
• kandydatów na biegłych rewidentów,
• kandydatów na dyplomowanych księgowych.

Notka o prowadzącym:
Paweł Sałdyka
- praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka), specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książek takich jak "Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania" (Unimex 2013) oraz „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” (Unimex 2013). Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Program szkolenia

I. KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Podstawy prawne sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7
2. Cele i istota rachunku przepływów pieniężnych.
3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
4. Najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.
5. Metody sporządzania cash flow - bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce.
6. Przykłady.
II. METODA BEZPOŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Istota metody bezpośredniej.
2. Organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią.
3. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.
4. Przykłady.
III. METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7.
2. Wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow.
3. Działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.:
o Szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow.
o Zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych.
o Różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow z bilansową zmiana stanu.
o Zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym
o Szczególne zdarzenia w obrębie zapasów.o Podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych.
o Istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych.
o Inne korekty i warunki ich powstawania.
4. Działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
o Nabycie i zbycie środków trwałych.
o Zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu.
5. Działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji w tym m.in.:
o Zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek.
o Zasady ujmowania dotacji.
6. Przykłady.
IV. POZYCJE PODSUMOWUJĄCE W CASH FLOW
1. Przepływy pieniężne netto.
2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych.
3. Środki pieniężne na początek okresu.
4. Środki pieniężne na koniec okresu.
5. Przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow.
V. PRZYKŁAD CAŁOŚCIOWY - DANE RZECZYWISTE
1. Przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow.
2. Grupowanie pozycji.
3. Specyfikacja bilansowych zmian stanu.
4. Wypełnianie cash flow.
V. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219