Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

WYKŁADOWCA

Marcin Górski, Adwokat, Doradca Podatkowy.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego oraz Aplikacją Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.  Pracował w międzynarodowych oraz krajowych firmach doradczych.  Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doświadczony wykładowca.

PROGRAM

I. Podstawowe założenia Polskiego Ładu. Zmiany legislacyjne w okresie 1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2022 r.

1) Zmiany w zakresie skali podatkowej.
a) Podwyższenie pierwszego progu skali podatkowej. Podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
b) Zakres zastosowania. Przychody ze stosunku pracy. Przychody z działalności wykonywanej osobiście. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na skali podatkowej.
c) Kwota wolna od podatku w ujęciu rocznym. Kwota wolna od podatku na potrzeby obliczania zaliczek. Możliwość niepobierania zaliczek.
d) Przychody ze stosunku pracy. Znaczenie dokumentu PIT 2. Możliwość stosowania „starych” PIT 2. Termin złożenia PIT 2. PIT 2 a osiąganie innych przychodów. Nowelizacja z dnia 24 lutego 2022 r. a dokument PIT 2.
2) Bark odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
a) Poszerzenie zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby funkcjonujące na podstawie powołania. Zagraniczni członkowie zarządu. Co z prokurentem ?
b) Zmiany w zakresie stawki składki na ubezpieczenie zdrowotne. Stawka podstawowa. Regulacja szczególna dotycząca pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach liniowych. Składka w ujęciu miesięcznym. Składka w ujęciu rocznym.
c) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych. Remanent. Zbycie składników majątkowych. Nowelizacja z dnia 9 lutego 2022 r. a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach zryczałtowanych. Składka miesięczna a składka roczna. Kiedy składka minimalna ? Kiedy możliwość stosowania uproszczenia ?
d) Przypadki szczególne. Osoby współpracujące. Jednoosobowy wspólnik Sp. z o.o. Wspólnicy spółki komandytowej. Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej.
e) Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Kiedy jeden tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego ? Kiedy kilka tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Indywidualna działalność gospodarcza. Spółki osobowe niebędące podatnikami CIT. Przypadki szczególne.
3) Ulga dla klasy średniej.
a) Zakres zastosowania. Przychody ze stosunku pracy. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na skali podatkowej.
b) Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym. Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu zaliczek. Obowiązki płatnika.
c) Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków.
4) Odroczenie terminów płatności zaliczek według Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. oraz według Ustawy z dnia 24 lutego 2022 r.
a) Obowiązek równoczesnego liczenia zaliczek po przepisach „nowych” oraz po przepisach „starych”. Dodatnia różnica. Ujemna różnica.
b) Możliwość rezygnacji z odroczenia terminów płatności zaliczek.

II. Podstawowe założenia nowelizacji. Zmiany legislacyjne od 1 lipca 2022 r.

1) Zmiany w zakresie skali podatkowej.
a) Zakres zastosowania. Przychody ze stosunku pracy. Przychody z działalności wykonywanej osobiście. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na skali podatkowej.
b) Obniżenie stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej oraz obniżenie kwoty zmniejszającej podatek.
2) Częściowe odliczenia/możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
a) Zakres zastosowania. Pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na zasadzie liniowej. Pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana w sposób zryczałtowany. Pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na zasadzie karty podatkowej.
b) Nowe tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Prokurent. Komplementariusz w spółce komandytowo – akcyjnej.
c) Zmiany w zakresie podstawy wymiaru składki. Osoby współpracujące. Przypadki szczególne.
d) Pozostałe zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
3) Likwidacja wybranych rozwiązań. Likwidacja ulgi dla klasy średniej. Likwidacja instytucji odroczenia terminów płatności zaliczek.
4) Regulacja przejściowe. Które przepisy obowiązują od 1 stycznia 2022 r. ? Które przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 r. ? Możliwość zmiany formy opodatkowania w rozliczeniu za rok 2022.

III. Rozliczenie przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście na zasadach obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

1) Zmiany w zakresie skali podatkowej. Nowa niższa stawka podatku dla pierwszego przedziału skali podatkowej. Nowa niższa kwota zmniejszająca podatek.
2) Zmiany w zakresie zaliczek na podatek. Oświadczenia/wnioski składane przez płatnika podatnikowi. Możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku u trzech płatników. Możliwość niepobierania zaliczek.
3) Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
4) Likwidacja odroczenia terminu płatności zaliczek.
5) Nowe/stare tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (prokurent).

IV. Rozliczenie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z najmu prywatnego na zasadach obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

1) Pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na skali podatkowej. Zmiany w zakresie skali podatkowej. Nowa niższa stawka podatku dla pierwszego przedziału skali podatkowej. Nowa niższa kwota zmniejszająca podatek.
2) Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach liniowych. Możliwość częściowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów/odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3) Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany. Możliwość częściowego odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów. Nowy termin rozliczenia rocznego.
4) Przychody opodatkowane na zasadzie karty podatkowej. Możliwość częściowego odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku.
5) Zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby współpracujące. Wspólnicy spółek komandytowo – akcyjnych.
6) Możliwość zmiany formy opodatkowania. Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadzie liniowej na skalę podatkowa. Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach zryczałtowanych na skalę podatkową. PIT 36 zamiast PIT 36 L. PIT 36 zamiast PIT 28.
7) Przychody z najmu prywatnego oraz pozostałe przypadki.

V. Pozostałe kwestie dotyczące przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

1) Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej a ulgi podatkowe.
a) Ulga na produkcją próbną nowego produktu/wprowadzenie na rynek nowego produktu.
b) Ulga na zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży produktu. Zagadnienia ogólne.
c) Ulga na robotyzację.
d) Ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe.
2) Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej a podmioty powiązane.
a) Nowa forma oraz termin dokumentacji.
b) Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji.
c) Wyłączenia spod obowiązku analizy cen transferowych.
d) Nowe miejsce oraz termin raportowania informacji o cenach transferowych.
e) Odpowiedzialność karno – skarbowa za dokumentację oraz informację o cenach transferowych.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219