Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.10.2023 Egzamin w Koninie
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz (8:00 - 13:00)
Opłata:
2490,- zł od osoby
2360,- zł cena dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Raty:
1490,- zł płatne za kurs najpóźniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu,
1000,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL

Kurs Specjalista ds. kadr i płac obejmuje kompleksowo zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń niezbędnych do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo płacowym. W programie zawarto także praktyczne zajęcia z obsługi programu Płatnik oraz obsługę modułu kadry i płace w systemie informatycznym.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
 • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

 • Obecność na poziomie min. 70%;
 • Egzamin stacjonarny.

Absolwenci, którzy zaliczą egzamin końcowy, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz o zdobyciu kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów specjalista ds. wynagrodzeń oraz specjalista ds. kadr (zawody te są ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z późn. zm) (kody zawodów: 242310 i 242307).

PROGRAM

KADRY

1. Dokumentacja pracownicza.

 • Zasady prowadzenia akt osobowych.
 • Kwestionariusze osobowe.
 • Dokumenty od pracownika.
 • Co musi zawierać umowa o pracę?
 • Informacja dodatkowa do umowy o pracę
 • Świadectwo pracy – jakie informacje zawiera?
 • Co zawiera pozostała dokumentacja pracownicza.

2. Zdolność do pracy na podstawie profilaktycznych badań lekarskich.

 • Obowiązki pracodawcy.
 • Kiedy badania wstępne, okresowe i kontrolne?
 • Prawidłowe skierowanie na badania.
 • Odwołanie się od decyzji wydanej przez lekarza medycyny pracy.

3. Szkolenia BHP w zakładzie pracy - organizacja, rodzaje, dokumentacja.
4. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

 • Zwolnienia od pracy i urlopy szkoleniowe.
 • Umowy szkoleniowe.

5. Urlopy bezpłatne pracowników.

 • Rodzaje.
 • Wpływ urlopów bezpłatnych na uprawnienia pracownicze.
 • Dokumentacja – wnioski, miejsce przechowywania.

6. Urlop wychowawczy

 • Kto może korzystać z urlopu wychowawczego?
 • Co zawiera wniosek na urlop wychowawczy?
 • Okresy wykorzystania urlopów?
 • Czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?
 • Uprawnienia osób wykorzystujących urlop wychowawczy lub mających do niego prawo.

7. Nieobecności w pracy i zasady ich usprawiedliwiania.
8. Urlopy wypoczynkowe.

 • Wymiary urlopów.
 • Co zaliczmy do stażu urlopowego od którego zależy wymiar urlopu?
 • Wymiar urlopu dla pracownika rozpoczynającego pracę po raz pierwszy.
 • Urlop na żądania.
 • Rozliczenie urlopów wypoczynkowych.
 • Planowanie urlopów.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I FUNDUSZE

1. Ubezpieczenia społeczne.

 • Tytuły do ubezpieczeń (obowiązkowe i dobrowolne).
 • Pojęcie płatnika składek.
 • Wysokość składek i źródła finansowania.

2. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
3. Ubezpieczenie zdrowotne.

 • Podleganie ubezpieczeniu.
 • Podleganie ubezpieczeniom członków rodziny.
 • Poświadczenie ubezpieczenia.

4. Składki na Fundusz Pracy z Funduszem Solidarnościowym, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
5. Podstawa wymiaru składek pracowników, zleceniobiorców oraz osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopach wychowawczych.

PŁACE I ZASIŁKI

1. Przychody ze stosunku pracy.
2. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy.

 • Zasady opodatkowania (skala podatkowa).
 • Koszty uzyskania przychodu dla pracownika.
 • Wyliczanie dochodu do opodatkowania.
 • Miesięczne zaliczki na podatek.
 • Ulgowe obliczenia zaliczek na podatek dochodowy.

3. Obliczanie podstawy składek w miesiącu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
4. Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku.
5. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru urlopu wypoczynkowego.
 • Obliczanie wynagrodzenia przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

6. Wyliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 • Różnice w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu.
 • Wyliczanie współczynnika urlopowego.

7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
8. Wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny.
9. Inne składniki wynagrodzenia.

 • Odprawa emerytalno-rentowa.
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych.
 • Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności płatne itp.

10. Wyliczanie wynagrodzenie i zasiłku za czas choroby

 • Nabycie prawa do świadczeń.
 • Okres wyczekiwania.
 • Okresy niezdolności do pracy za które nie przysługuje prawo do świadczenia za czas choroby.
 • Dowody do ustalenia świadczenia za czas choroby.
 • Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
 • Okres za który ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby.
 • Składniki wynagrodzenia podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej.
 • Podstawa wymiaru świadczeń przy zmianie wymiaru czasu pracy.
 • Okres zasiłkowy.
 • Podstawa wymiaru przy ponownym zachorowaniu.

11. Świadczenie rehabilitacyjne.

 • Prawo do świadczeń.
 • Wniosek o świadczenie.
 • Podstawa wymiaru.

12. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych.

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom.
 • Koszty uzyskania przychodu.
 • Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy.
 • Naliczanie świadczenia do wypłaty.

13. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego.

 • Zasiłek opiekuńczy: prawo do zasiłku, wniosek i naliczanie świadczenia.
 • Zasiłek macierzyński: za jakie okresy przysługuje; wnioski i dokumenty i naliczanie świadczenia.

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO

1. Prawo cywilne w stosunkach pracy.
2. Osoby fizyczne; osoby prawne.
3. Zdolność prawa; zdolność do czynności prawnych.
4. Miejsce zamieszkania; siedziba.
5. Przedsiębiorcy.
6. Pełnomocnictwo i prokura.
7. Terminy i sposoby ich liczenia.
8. Przedawnienie roszczeń.

ELEMENTY PRAWA PRACY

1. Źródła prawa pracy.
2. Pojęcie pracownika i pracodawcy.
3. Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, świadczenie usług, kontrakt menadżerski).
4. Zasady reprezentowania pracodawcy przy wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy.
5. Przedstawiciele pracowników i zakładowe organizacje związkowe – obszary współdziałania.
6. Zawarcie umowy o pracę.
7. Elementy umowy o pracę.
8. Poszczególne rodzaje umów o pracę.
9. Umowa przedwstępna w prawie pracy.
10. Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.
11. Świadectwo pracy.
12. Wynagrodzenie za pracę (obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia; ochrona wynagrodzenia za pracę).
13. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
14. Odpowiedzialność materialna (odszkodowawcza) pracowników.
15. Czas pracy; nadgodziny pracownicze; czas pracy w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.
16. Urlopy pracownicze.
17. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
18. Monitoring i kontrola trzeźwości.
19. Regulamin pracy.
20. Praca zdalna.

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

1. Konfiguracja ustawień programu Płatnik.
2. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

 • Płatnika składek.
 • Pracowników.
 • Zleceniobiorców.
 • Członków rodziny.
 • Osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Tworzenie dokumentów

 • Zgłoszeniowych.
 • Wyrejestrowujących.
 • Korygujących.
 • Aktualizujących.
 • Rozliczeniowych.
 • Płatniczych.
 • IMIR

4. Wysyłanie dokumentów.
5. Przekaz elektroniczny.
6. Wczytywanie dokumentów do programu z programów kadrowo-płacowych.
7. Wczytywanie danych z innej bazy Płatnika.
8. Archiwizacja danych.

OBSŁUGA PROGRAMU KADRY I PŁACE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

1. Zakładanie firmy w systemie informatycznym.
2. Zakładanie kartotek pracowników.

 • Etat.
 • Umowa zlecenie.
 • Umowa o dzieło.

3. Obsługa kalendarza pracownika (przyjęcie do pracy, aneks, zwolnienie, nadgodziny urlop, chorobowe)
4. Zakładanie okresów płacowych.

 • Okres podstawowy.
 • Okresy pomocnicze.

5. Naliczanie wynagrodzeń.

 • Lista płac podstawowa.
 • Lista płac pomocnicza.

6. Drukowanie list płac.
7. Omówienie wydruków z systemu informatycznego.
8. Generowanie dokumentów do ZUS (eksport do programu PŁATNIK).
9. Generowanie ewidencji urlopowej.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: Serwis informacyjny - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dofinansowań: Monika Białek - tel. 61 8630 480 wew. 21 - monika.bialek@skwp.poznan.pl

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219