Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.10.2023 Egzamin w Koninie
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz (8:00 - 13:00)
Opłata:
2290,- zł od osoby
2180,- zł cena dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Raty:
1290,- zł płatne za kurs najpóźniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu,
1000,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

CEL

Kurs Specjalista ds. kadr i płac obejmuje kompleksowo zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń niezbędnych do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo płacowym. W programie zawarto także praktyczne zajęcia z obsługi programu Płatnik oraz obsługę modułu kadry i płace w systemie informatycznym.

ORGANIZACJA

  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
  • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
    Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
  • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

  • Obecność na poziomie min. 70%;
  • Egzamin stacjonarny.

Absolwenci, którzy zalicza egzamin końcowy, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz o zdobyciu kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów specjalista ds. wynagrodzeń oraz specjalista ds. kadr (zawody te są ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z późn. zm) (kody zawodów: 242310 i 242307).

PROGRAM

KADRY
1.    Proces naboru
•    Czym są kompetencje pracownika ?
•    Jak sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji ? ( opis stanowiska, źródła pozyskania kandydatów itp.)
•    Jak przeprowadzić proces naboru nie naruszając przepisów o dyskryminacji i ochronie danych osobowych ?
•    Proces selekcji czyli jak wybrać najlepszego pracownika spośród kandydatów?
2.    Dokumentacja pracownicza – akta osobowe
•    Zasady prowadzenia akt osobowych
•    Kwestionariusze osobowe
•    Dokumenty od pracownika
•    Co musi zawierać umowa o pracę?
•    Informacja dodatkowa do umowy o pracę
•    Zakres czynności pracownika
•    Świadectwo pracy – jakie informacje zawiera?- tryb wystawiania, termin dostarczenia pracownikowi oraz przepisy dotyczące zmian w jego treści,
3.    Zdolność do pracy na podstawie profilaktycznych badań lekarskich
•    Obowiązki pracodawcy
•    Kiedy badania wstępne, okresowe i kontrolne?
•    Prawidłowe skierowanie na badania
•    Odwołanie się od decyzji wydanej przez lekarza medycyny pracy
•    Szkolenia BHP w zakładzie pracy - organizacja, rodzaje, dokumentacja
4.    Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
•    Zwolnienia od pracy i urlopy szkoleniowe
•    Umowy szkoleniowe
5.    Ochrona danych osobowych
•    Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przez administratora danych
•    Komu pracodawca musi wystawić upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
•    Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w przypadku powierzenia prowadzenia spraw kadrowych i płacowych firmie zewnętrznej.
6.    Urlopy bezpłatne pracowników
•    Rodzaje
•    Wpływ urlopów bezpłatnych na uprawnienia pracownicze
•    Dokumentacja – wnioski, miejsce przechowywania
7.    Urlop wychowawczy
•    Kto może korzystać z urlopu wychowawczego?
•    Co zawiera wniosek na urlop wychowawczy?
•    Okresy wykorzystania urlopów?
•    Czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?
•    Uprawnienia osób wykorzystujących urlop wychowawczy lub mających do niego prawo
8.    Nieobecności w pracy i zasady ich usprawiedliwiania
9.    Urlopy wypoczynkowe
•    Wymiary urlopów
•    Co zaliczmy do stażu urlopowego od którego zależy wymiar urlopu ?
•    Wymiar urlopu dla pracownika rozpoczynającego pracę po raz pierwszy
•    Urlop na żądania
•    Rozliczenie urlopów wypoczynkowych
•    Planowanie urlopów

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I FUNDUSZE
1.    Ubezpieczenia społeczne
•    Tytuły do ubezpieczeń ( obowiązkowe i dobrowolne)
•    Pojęcie płatnika składek
•    Wysokość składek i źródła finansowania
2.    Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe
3.    Ubezpieczenie zdrowotne
•    Podleganie ubezpieczeniu
•    Podleganie ubezpieczeniom członków rodziny
•    Poświadczenie ubezpieczenia
4.    Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych
5.    Podstawa wymiaru składek pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopach wychowawczych

PŁACE
1.    Przychody ze stosunku pracy
2.    Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy:
•    Zasady opodatkowania ( skala podatkowa)
•    Koszty uzyskania przychodu dla pracownika
•    Wyliczanie dochodu do opodatkowania
•    Miesięczne zaliczki na podatek
•    Ulgowe obliczenia zaliczek na podatek dochodowy
3.    Obliczanie podstawy składek w miesiącu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
4.    Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku
5.    Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
•    Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru urlopu wypoczynkowego
•    Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru urlopu wypoczynkowego
•    Obliczenie wynagrodzenie przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
6.    Wyliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
•    Różnice w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu
•    Wyliczanie współczynnika urlopowego
7.    Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
8.    Wyliczenia wynagrodzenia za nadgodziny
9.    Inne składniki wynagrodzenia:
•    Odprawa emerytalno – rentowa
•    Dodatek za pracę w godzinach nocnych itp.
10.    Wyliczanie wynagrodzenie i zasiłku za czas choroby
•    Nabycie prawa do świadczeń
•    Okres wyczekiwania
•    Okresy niezdolności do pracy za które nie przysługuje prawo do świdczenia za czas choroby
•    Dowody do ustalenia świadczenia za czas choroby
•    Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
•    Okres za który ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
•    Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby
•    Składniki wynagrodzenia podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej
•    Podstawa wymiaru świadczeń przy zmianie wymiaru czasu pracy
•    Okres zasiłkowy
•    Podstawa wymiaru przy ponownym zachorowaniu
11.    Świadczenie rehabilitacyjne
•    Prawo do świadczeń
•    Wniosek o świadczenie
•    Podstawa wymiaru
12.    Zasiłek macierzyński
•    Prawo do zasiłku macierzyńskiego
•    Zasiłek macierzyński w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
•    Zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego
•    Wysokość zasiłku macierzyńskiego
•    Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
13.    Zasiłek opiekuńczy
•    Prawo do zasiłku opiekuńczego
•    Dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego
•    Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
•    Wysokość zasiłku opiekuńczego
14.    Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno prawnych
•    Zasady podlegania ubezpieczeniom
•    Koszty uzyskania przychodu
•    Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy
•    Naliczanie świadczenia do wypłaty

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO
1.    Prawo cywilne w stosunkach pracy
2.    Osoby fizyczne; osoby prawne
3.    Zdolność prawa; zdolność do czynności prawnych
4.    Miejsce zamieszkania; siedziba
5.    Przedsiębiorcy
6.    Pełnomocnictwo i prokura
7.    Terminy i sposoby ich liczenia
8.    Przedawnienie roszczeń

ELEMENTY PRAWA PRACY
1.    Źródła prawa pracy
2.    Pojęcie pracownika i pracodawcy
3.    Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, świadczenie usług, kontrakt menadżerski)
4.    Zasady reprezentowania pracodawcy przy wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy
5.    Proces rekrutacji i zawarcie umowy o pracę
6.    Elementy umowy o pracę
7.    Poszczególne rodzaje umów o pracę
8.    Umowa przedwstępna w prawie pracy
9.    Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy
10.    Świadectwo pracy
11.    Wynagrodzenie za pracę (obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia; ochrona wynagrodzenia za pracę)
12.    Odpowiedzialność porządkowa pracowników
13.    Odpowiedzialność materialna (odszkodowawcza) pracowników
14.    Czas pracy; nadgodziny pracownicze; czas pracy w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy
15.    Urlopy pracownicze (urlop na żądanie; problematyka zaległych urlopów)

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
1.    Konfiguracja ustawień programu Płatnik
2.    Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
•    Płatnika składek
•    Pracowników
•    zleceniobiorców
•    członków rodziny
•    osób prowadzących działalność gospodarczą
3.    Tworzenie dokumentów
•    Zgłoszeniowych
•    Wyrejestrowujących
•    Korygujących
•    Aktualizujących
•    Rozliczeniowych
•    Płatniczych
•    RMUA
4.    Wysyłanie dokumentów
5.    Przekaz elektroniczny
6.    Wczytywanie dokumentów do programu z programów kadrowo-płacowych
7.    Wczytywanie danych z innej bazy Płatnika
8.    Archiwizacja danych

OBSŁUGA PROGRAMU KADRY I PŁACE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM
1. Zakładanie firmy w systemie informatycznym
2. Zakładanie kartotek pracowników
a. Etat
b. Umowa zlecenie
c. Umowa o dzieło
3. Obsługa kalendarza pracownika (przyjęcie do pracy, aneks,
zwolnienie, nadgodziny urlop, chorobowe...)
4. Zakładanie okresów płacowych
a. Okres podstawowy
b. Okresy pomocnicze
5. Naliczanie wynagrodzeń
a. Lista płac podstawowa
b. Lista płac pomocnicza
6. Drukowanie list płac
7. Omówienie wydruków z systemu informatycznego
8. Generowanie dokumentów do ZUS (eksport do programu PŁATNIK)
9. Generowanie ewidencji urlopowej

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: Serwis informacyjny - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dofinansowań: Monika Białek - tel. 61 8630 480 wew. 21 - monika.bialek@skwp.poznan.pl

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy

Jeśli posiadasz kod rabatowy wpisz go w polu poniżej i kliknij zatwierdź.

Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219