Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.05.2020
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
240,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

  • część I 9.00 - 10.30 [w tym od 9.00 -9.30 ustalenia techniczne]
  • część II 11.00 - 12.00
  • część III 12.30 - 13.15
  • część IV 13.30 - 15.00

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i firmami szkoleniowymi. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zostaną szczegółowo omówione zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na wystawców i odbiorców faktur.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

PROGRAM

• Definicja faktury i podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania

• Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej

• Obowiązkowa zapłata za fakturę na wskazany rachunek bankowy – konsekwencje.

• Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury,

• Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury,

• Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,

• Faktury wystawiane na żądanie

• Wystawianie faktur przy sprzedaży paragonowej

• Faktura a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?

• Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników,

• Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze

• Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT – nowe sankcje.

• Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT

• Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od września 2019r.

• Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment

• Faktura wystawiana w przypadku metody kasowej

• Samofakturowanie

• Faktury wystawiane w przypadku procedury VAT marży

• Nowe zasady wystawiania faktur VAT RR

• Faktura w języku obcym.

• Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w  walucie obcej,

• Refakturowanie

• Fakturowanie zaliczek

1) definicja faktury zaliczkowej

2) przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych

3) termin wystawienia faktury zaliczkowej

4) faktury zaliczkowe w eksporcie

5) faktura końcowa

6) czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?

7) Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym

8) obowiązkowe dane faktury zaliczkowej

9) obowiązkowe dane faktury końcowej

• Prawo do odliczenia podatku naliczonego,

• Faktury i noty korygujące – pytania i odpowiedzi,

• Duplikaty

• Faktury wystawione w sposób wadliwy, nierzetelny. Przesłanki anulowania faktury. Sankcje a „pusta” faktura.

• Zasady przechowywania faktur.

• Faktury elektroniczne. Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

• Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.

• Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT

1) Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT

2) Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze

3) Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT

4) Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:

a) Stawka 0% w przypadku autokorekty

b) Stawka 15% w przypadku kontroli skarbowej

b) Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej

c) Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego

d) Stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”

• Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219