30 października 2012r. w Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyła się konferencja pod hasłem „Nadużycia gospodarcze z punktu widzenia służb finansowo-księgowych”, będąca kolejną inicjatywą Oddziału Wielkopolskiego SKwP, dowodzącą otwarcia Stowarzyszenia na potrzeby zgłaszane przez członków, chęci poruszania nowych, trudnych nie tylko merytorycznie, ale również etycznie, aspektów zawodu księgowego oraz integracji środowiska księgowych, biegłych rewidentów oraz służb skarbowych i kontrolnych.

Konferencja zgromadziła 240 uczestników, w tym zarówno aktywnych przedstawicieli służb finansowo-księgowych, jak również liczną grupę studentów poznańskich uczelni ekonomicznych. Partnerem merytorycznym Konferencji był Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, który wspólnie z Oddziałem Wielkopolskim SKwP organizuje innowacyjny projekt szkoleniowy – Studium zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych.

Otwarcia Konferencji dokonał prof. Wiktor Gabrusewicz, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP, który podkreślił znaczenie efektywności przedsiębiorców dla rozwoju gospodarczego i sytuacji budżetowej. Prof. Gabrusewicz zwrócił jednak uwagę, że działania mające na celu poprawienie efektywności przedsiębiorców mogę mieć charakter zarówno działań etycznych, jak i nieetycznych. Nakreślił również cel Konferencji, jako uzmysłowienie i przedstawienie przedstawicielom środowiska księgowego problemu nadużyć gospodarczych, ale również jednoznaczne potępienie tego typu działań. Szczególnie, że zdaniem prof. Gabrusewicza, na „dłuższą metę” bycie uczciwym opłaca się firmom bardziej niż podejmowanie działań niezgodnych z prawem czy zasadami etycznymi. Słowa te stały się swoistym hasłem przewodnim Konferencji, przywoływano je bowiem wielokrotnie w trakcie jej trwania.

Podczas otwarcia Konferencji nastąpiło również przekazanie na ręce Prezesa Wielkopolskiego Związku Pracodawców, pana Jacka Silskiego, certyfikatu Członka Wspierającego SKwP. Pan Prezes WZP również przekazał na ręce prof. Gabrusewicza certyfikat potwierdzający członkowstwo SKwP w Wielkopolskim Związku Pracodawców. Konferencja stała się więc doskonałą okazją do tego, aby w uroczysty sposób uczcić wieloletnią i owocną współpracę Oddziału Wielkopolskiego SKwP z reprezentującym przedsiębiorców Wielkopolskim Związkiem Pracodawców. Przy okazji Prezes Jacek Silski niejako w imieniu przedsiębiorców, podkreślił ważną rolę służb finansowo-księgowych dla właściwego funkcjonowania jednostek gospodarczych, szczególnie w okresie osłabienia gospodarczego.

Pierwsze wystąpienie zatytułowane „Ryzyko nadużyć gospodarczych”, zaprezentowane przez pana Piotr Hansa, członka Komisji Etyki SKwP oraz opiekuna merytorycznego „Studium zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych”, miało na celu przede wszystkim przekazanie podstawowych informacji i faktów na temat przyczyn, charakteru i skali zjawiska nadużyć pracowniczych występujących w organizacjach. Prezentacja dotykała trudnego problemu, czyli faktu dokonywania nadużyć przez samych pracowników służb finansowo-księgowych, w tym także fałszowania sprawozdań finansowych – zjawiska występującego stosunkowo rzadko, ale generującego największe straty dla poszczególnych podmiotów i całej gospodarki. Prelegent przedstawił również wyniki autorskich badań na temat presji wywieranej na księgowych w miejscu zatrudnienia oraz podkreślił również istotną rolą zapobiegawczą i wykrywającą, jaką mogą pełnić przedstawiciele służb finansowo-księgowych.

Prezentacja pana Michała Czerniaka, biegłego rewidenta i Wiceprezesa firmy audytorskiej 4Audyt (partnera-sponsora Konferencji) „Działania biegłych rewidentów w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych”, stanowiła próbę przedstawienia podstawowych informacji na temat, często błędnie postrzeganej, roli biegłych rewidentów i przebiegu procesu badania sprawozdań finansowych oraz wyjaśnienia w ten sposób przyczyn niskiej skuteczności biegłych rewidentów w wykrywaniu nadużyć gospodarczych. Prelegent wskazał również zakres wiedzy i umiejętności, jaka potrzebna jest do skutecznego wykrywania nadużyć gospodarczych przez biegłych rewidentów i innych specjalistów zwalczających tego typu zjawiska oraz omówił uproszczony model wykrywania i ujawniania przestępstw gospodarczych. Na koniec wystąpienia prelegent przedstawił własne doświadczenia z wykrywaniem nadużyć gospodarczych, pokazując na przykładach, że tego typu zjawiska mają często charakter bardzo wyszukany, ale zdarzają się również mechanizmy bardzo proste i łatwe do wykrycia przy minimalnym nakładzie pracy i środków.

Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, pani Jolanta Chyleńska omówiła następnie temat „Nadużycia podatkowe w ujęciu statystycznym, na tle spraw realizowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu”. Na wstępie pani Wicedyrektor zaznaczyła, że głównym zadaniem organów skarbowych jest zapewnienie odpowiednich dochodów skarbowych, między innymi poprzez podejmowanie takich działań, dzięki którym wszystkie osoby czy podmioty zobowiązane będą płaciły należne podatki. Jako jedno z takich narzędzi wskazane zostały decyzje wydawane przez Dyrektora Izby Skarbowej, których analiza pozwala zidentyfikować obszary szczególnie problematyczne dla podatników, ale również wskazać obszary i branże, gdzie najczęściej występują nadużycia podatkowe. Pani Wicedyrektor zaprezentowała ponadto wielkość średnich sankcji karno-skarbowych jakie nakładane są na podatników, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości. Jak stwierdzono w trakcie dyskusji, dane te mogą być wykorzystane przez pracowników służb finansowo-księgowych w rozmowach z osobami zarządzającymi oraz właścicielami jako dodatkowy argument przemawiający za koniecznością zapewnienia odpowiednich nakładów na szkolenia pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podmiotów.

Po krótkiej przerwie kawowej, będącej doskonałą okazją do kuluarowych dyskusji i omówienia dotychczasowych prezentacji, miało miejsce wystąpienie pana Jacka Kmiecia, prywatnego przedsiębiorcy, głównego księgowego, wykładowcy SKwP, ale przede wszystkim humanisty i etyka, zatytułowane „Dylematy etyczne księgowych”. Wystąpienie to miało zgoła inny charakter niż inne prezentacje, o czym najlepiej świadczyć może choćby fakt, że punktem wyjścia do dyskusji na temat etyki zawodowej, była recytacja wiersza Cypriana Kamila Norwida „Fatum” (fragm.: „Jak dziki zwierz przyszło Nieszczęście do człowieka / I zatopiło weń fatalne oczy... / Czeka / Czy człowiek zboczy?”). Uczestników Konferencji mógł nieco zaskoczyć taki początek prezentacji i wniosły ton wypowiedzi prelegenta (obok pojęcia etyki, pojawiły się jeszcze hasła takie jak „uczciwość”, „wartości”, „moralność”). Jeszcze większe było jednak zdziwienie słuchaczy, kiedy prelegent bezpośrednio nawiązał do wcześniejszej prezentacji Pani Wicedyrektor i (już mniej jako humanista, a bardziej jako przedsiębiorca), wyraził pogląd, że organy skarbowe powinny w większym stopniu pełnić rolę nadzorczą, wskazując ewentualne błędy podatników i pomagając je rozwiązać, a nie skupiać się wyłącznie się na karaniu.

Następnie wystąpił pan Roman Wiatrowski, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przedstawiając referat „Nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT” i omawiając szeroko nie tylko polskie, ale i europejskie uwarunkowania prawne w zakresie podatku VAT. W trakcie prezentacji przytoczony został szereg wyroków sądów polskich i innych krajów, które zostały skomentowane szeroko przez prelegenta. Dotyczyły one, niezwykle – jak się okazało – trudnej i niejednoznacznej, definicji nadużycia prawa w zakresie podatku VAT, której kompleksowe i pełne omówienie niestety nie było możliwe w ramach krótkiego wystąpienia konferencyjnego. Referat stanowił jednak wyraźny sygnał dla przedstawicieli służb finansowo-księgowych, że potoczne znaczenie słowa „nadużycia”, czy nawet sformułowanie „nadużycie prawa” w rozumieniu innych przepisów podatkowych (np. w zakresie podatków dochodowych), nie może być utożsamiane z nadużyciem prawa w rozumieniu przepisów o VAT oraz jego interpretacją przez organy skarbowe i sądy.

W zamykającej merytoryczną część Konferencji prezentacji „Pranie pieniędzy w obrocie paliwami”, komisarz Maciej Maćkowiak, przedstawiciel Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, omówił na podstawie praktycznych przykładów mechanizmy działania grup przestępczych wprowadzających do obrotu gospodarczego nielegalne paliwa, z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych. Prelegent podkreślił dużą skalę zjawiska oraz wielomilionową wartość generowanych strat, a także zwrócił uwagę na pewne słabości polskiego systemu prawnego, a także organów, które nie zawsze są właściwe przygotowane do zwalczania przestępstw gospodarczych.

Na zakończenie całego wydarzenia, dokonano losowania szeregu upominków ufundowanych przez partnerów-sponsorów Konferencji. Liczne nagrody książkowe wręczono uczestnikom dzięki Wydawnictwu Rachunkowość, Instytutowi Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP, Polskiemu Instytutowi Kontroli Wewnętrznej, firmom Linia Etyki oraz 4Audyt. Dużo emocji wzbudziły nagrody ufundowane przez Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort (voucher na pobyt 2 osób) oraz PC Guard (profesjonalny notebook). Dodatkowo jedna z uczestniczek będzie miała możliwość skorzystać z 50% zniżki na opłatę za udział w III edycji Studium zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych, organizowanego przez Oddział Wielkopolski SKwP oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (planowany termin rozpoczęcia: luty 2013).

W tej najmilszej części Konferencji nastąpiło również rozdanie nagród dla osób biorących udział w konkursie zorganizowanym przez Oddział Terenowy SKwP w Poznaniu, na możliwie największą frekwencję podczas comiesięcznych odczytów dla członków Stowarzyszenia. Zwycięscy mieli na swoim koncie udział we wszystkich tego typu spotkaniach, za co otrzymali voucher na bezpłatny udział lub 50% zniżkę na 1-dniowe szkolenie organizowane przez Centrum Edukacji SKwP.

Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują osobom, które przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia, w szczególności zaś prelegentom, których profesjonalne wystąpienia zapewniły odpowiednio wysoki poziom merytoryczny Konferencji oraz przedstawicielom służb finansowo-księgowych, którzy wzięli udział w Konferencji. Mamy nadzieję, że kolejne wydarzenia organizowane przez Wielkopolski Oddział SKwP spotkają się z podobnym zainteresowaniem i wysoką oceną uczestników.

Artykuł Rzeczpospolitej z dnia 14.11.2012r. - relacja z konferencji (pobierz)

Artykuł Rzeczpospolitej z dnia 29.11.2012r. - (pobierz)


Materiały do pobrania z konferencji:

Ryzyko nadużyć gospodarczych – Piotr Hans

Działania biegłych rewidentów w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze ekonomicznym – Michał Czerniak

Nadużycia podatkowe w ujęciu statystycznym, na tle spraw realizowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu – Jolanta Chyleńska

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów – Jolanta Chyleńska

Dylematy etyczne księgowych – Jacek Kmieć

Nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT – Roman Wiatrowski

Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych - Maciej Maćkowiak


Partnerzy Konferencji:

 

 

rafal.wawrowski@skwp.pl

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219