Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu (NIP 526-030-79-56; REGON 007026416-00169; KRS 0000101063)

§ 1

 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursem) są następujące placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, zwane dalej „Organizatorem”:
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Gnieźnie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Kaliszu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Koninie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Lesznie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Ostrowie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Centrum Edukacji
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Pile Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Turku Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
 2. Organizator posiada biura, w których można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych kursów, zlokalizowane w:
  • ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno
  • ul. Czaszkowska 1A lok. E, 62-800 Kalisz
  • ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin
  • ul. 17 stycznia 90/21, 64-100 Leszno
  • ul. Wrocławska 22, 63-400 Ostrów Wlkp.
  • ul. Ziębicka 18, 60-164 Poznań
  • ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła
  • ul. Komunalna 1c, 62-700 Turek
 3. Godziny obsługi interesantów w biurach placówek kształcenia ustawicznego podane są na stronach internetowych:
  • placówka kształcenia ustawicznego w Gnieźnie: www.skwp.poznan.pl/oddzial/gniezno
  • placówka kształcenia ustawicznego w Kaliszu: www.skwp.poznan.pl/kalisz
  • placówka kształcenia ustawicznego w Koninie: www.skwp.poznan.pl/konin
  • placówka kształcenia ustawicznego w Lesznie: www.skwp.poznan.pl/leszno
  • placówka kształcenia ustawicznego w Ostrowie: www.skwp.poznan.pl/ostrow-wielkopolski
  • placówka kształcenia ustawicznego w Poznaniu: www.skwp.poznan.pl/kontakt
  • placówka kształcenia ustawicznego w Pile: www.skwp.poznan.pl/pila
  • placówka kształcenia ustawicznego w Turku: www.skwp.poznan.pl/turek

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.skwp.poznan.pl.
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty, faksu lub e-mailem na odpowiedni adres, telefon lub e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

 1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator - za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub telefonu - potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji  kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu na formułę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za kurs najpóźniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu.
 5. Płatność za kurs może być dokonana przelewem, gotówką w biurze Organizatora lub za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 6. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu i przesłana pocztą w ciągu 14 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.
 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat i kwoty ustala Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
 10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.
 11. Warunkiem skorzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i brak zaległości w składkach członkowskich.

§ 5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych oraz potrącane jest 5% ceny kursu jako koszty manipulacyjne. Zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje do 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że powiadomił o rezygnacji z uczestnictwa w kursie pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 5. Rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu wykładowców prowadzących kursy oraz szkolenia wymaga uprzedniego uzyskania ich pisemnej zgody pod rygorem zastosowania środków ochrony oraz sankcji określonych w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny oraz odpowiedzialności karnej określonej w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku oraz głosu, o którym mowa w ust. 5 może być w każdym czasie odwołane, chyba, że odwołanie to stało się bezprzedmiotowe.”

§ 8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 9

Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową , a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 10

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu  wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

Zatwierdzono uchwałą nr 95/Pz/2021 z dnia 27 września 2021 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219