Klub Dyplomowanych Księgowych powołany został uchwałą nr 90/Z/2018 Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 14 grudnia 2018 r.

Głównym celem działania Klubu jest zapewnienie więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia – Dyplomowanymi Księgowymi oraz w celu popularyzacji i promocji tytułu Dyplomowanego Księgowego.

Główny cel działalności Klubu realizowany jest poprzez:

  1. organizowanie członkowskich oraz otwartych dla środowiska zawodowego zebrań o tematyce organizacyjnej Stowarzyszenia i zawodowej, w szczególności dedykowanej Dyplomowanym Księgowym,
  2. stwarzanie możliwości udziału członków Klubu w różnych przedsięwzięciach służących doskonaleniu kwalifikacji, takich jak bezpłatne odczyty, konferencje, seminaria, konsultacje itp.
  3. prowadzenie działań służących współpracy i utrzymaniu więzi między członkami Klubu, a także jednaniu członków i pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na Dyplomowanych Księgowych,
  4. inicjowanie i udzielanie pomocy w organizowaniu samokształcenia członków wymaganego zgodnie z odrębnymi zasadami od Dyplomowanych Księgowych,
  5. krzewienie poczucia godności zawodowej, wywodzącej się z profesjonalizmu oraz stosowania zasad dobrej praktyki i etyki zawodowej,
  6. popularyzowanie tytułu zawodowego Dyplomowanego Księgowego wśród przedsiębiorców oraz osób zarządzających, a także wśród księgowych.

Do Klubu Dyplomowanych Księgowych mogą przynależeć osoby, które posiadają najwyższy stopień w ścieżce certyfikacji zawodu księgowego - tytuł Dyplomowanego Księgowego oraz są członkami Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu.

Jak zostać członkiem Klubu?

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Klubie Dyplomowanych Księgowych, wystarczy przesłać zgłoszenie.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@skwp.poznan.pl lub przesłać pocztą: ul. Ziębicka 18, 60-164 Poznań.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219