Jak zostać Członkiem SKwP?

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy dostarczyć do Oddziału Wielkopolskiego SKwP deklarację członkowską (poniżej wersja on-line oraz do pobrania pdf).

Korzyści z członkostwa w SKwP:

  • uzupełnianie i rozwijanie wiedzy zawodowej przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i spotkaniach klubów;
  • korzystanie z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie prawa podatkowego i w zakresie rachunkowości;
  • korzystanie ze zniżki na kursy i szkolenia, nie tylko w naszym Oddziale, po upływie roku od uzyskania statusu członka;
  • dostęp do panelu członkowskiego, gdzie zamieszczane są materiały z odczytów, zaproszenia na spotkania organizowane w całej Polsce, prezentacje i ogłoszenia o pracę;
  • udział w pikniku i innych spotkaniach dedykowanych członkom Oddziału;
  • udział w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania oraz korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski;
  • możliwość zakupu karty sportowej MultiSport - więcej

Opłaty:
1) Wpisowe
W momencie złożenia deklaracji członkowskiej należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 60 zł.
2) Składka członkowska
Stowarzyszenie jest jednostką samofinansujacą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 10 złotych miesięcznie (120 złotych rocznie). Składka członkowska naliczana jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia. Może być regulowana w dowolnej formie (w Kasie SKwP, przelewem na konto, podczas comiesięcznych spotkań), o dowolnej częstotliwości (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).

Zapłacona składka członkowska może być w całości odliczona od ceny szkolenia lub kursu, w którym uczestniczy członek Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, jako dodatkowa obniżka ceny.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierający może zostać przyjęta również osoba fizyczna.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji, w której zadeklarowane zostanie poparcie finansowe dla Stowarzyszenia. Składka dla członków wspierających wynosi minimum 200 złotych rocznie.

Każdy członek stowarzyszenia ma dostęp do panelu członkowskiego, gdzie zamieszczane są materiały z odczytów, zaproszenia na spotkania organizowane w całej Polsce, prezentacje i ogłoszenia o pracę. Do panelu członka można zalogować się za pośrednictwem strony: https://czlonkowie.skwp.pl/logowanie/ podając swój numer członka (umieszczony na legitymacji członkowskiej oraz w piśmie informującym o przyjęciu w poczet członków) oraz nazwisko (w przypadku członków zwyczajnych) lub NIP (w przypadku członków wspierających).

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219