25 października 2011 r. w Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu odbyła się konferencja Rola biur rachunkowych w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, która zgromadziła ponad 220 uczestników. Celem konferencji było rozpoznanie możliwych obszarów współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z biurami rachunkowymi. W ramach konferencji poruszone zostały także aspekty funkcjonowania biur rachunkowych w kontekście obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo zaprezentowany został Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i perspektywy jego włączenia w polski system prawa.

Konferencję otworzył Prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz. Po powitaniu zgromadzonych uczestników i prelegentów oraz przedstawieniu głównych założeń organizacji konferencji, Prezes zaprezentował pierwszy z referatów Podstawy prawne funkcjonowania biur rachunkowych. W ramach prezentowanego referatu profesor omówił formalne aspekty, jakie trzeba spełniać, aby móc usługowo prowadzić księgi rachunkowe oraz charakteryzował działalność biur rachunkowych. Podczas wystąpienia podkreślił fakt, iż działalność biur rachunkowych to działalność usługowa oparta na profesjonalnym działaniu realizowanym przez przedstawicieli wolnych zawodów. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może być wykonywane nie tylko przez osoby posiadające certyfikat księgowy Ministra Finansów, ale także przez doradców podatkowych, czy biegłych rewidentów. Na tym tle powstaje pytanie czy osoby posiadające certyfikat księgowy powinny zostać objęte nadzorem, czy powinien być obowiązek zrzeszania się tak jak ma to miejsce w przypadku innych wolnych zawodów. Dodatkowo warte podkreślenia jest podnoszenie kwalifikacji, relacja biuro rachunkowe – zleceniodawca oraz odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości, spraw podatkowych czy ZUS.

Kolejnym prelegentem była Beata Dworczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która zaprezentowała formy outsourcingu usług prowadzenia ksiąg rachunkowych. W swoim wystąpieniu prelegenta podkreśliła, iż outsourcing usług księgowych daje przedsiębiorstwu możliwość skupienia się na kluczowych przedsięwzięciach pozostawiając sprawy księgowe i podatkowe wyspecjalizowanym podmiotom. Outsourcing może przybierać bardzo różne formy, od powierzenia zewnętrznym podmiotom realizację tylko niektórych usług po kompleksowe zarządzanie całym procesem finansowo-księgowym danego zleceniodawcy.

Sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu, doradca podatkowy Leszek Lewandowicz omówił kwestie związane z obsługą rachunkową oraz prawno - podatkową małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem wad i zalet outsourcingu. Zdaniem prelegenta powierzenie spraw podatkowych specjalistom z tego zakresu staje się w obecnym czasie koniecznością. Dotyczy to także dużych firm, które posiadając wewnętrzne działy księgowości, które w bardziej skomplikowanych sprawach sięgają po pomoc specjalistów z rachunkowości czy podatków. Pomoc ta rozpatrywana może być w trzech obszarach: rachunkowości, podatków i innych danin publicznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dla zdecydowanej liczby podmiotów powierzenie księgowości firmom zewnętrznym spowodowane jest skomplikowanym prawem podatkowym i podporządkowane jest prowadzeniu spraw podatkowych. Podczas referatu podkreślone zostało odpowiednie dobranie podmiotu, gdyż ze względu na charakter prowadzonych spraw pierwszoplanowe jest posiadanie wzajemnego zaufania.

Usługi biura rachunkowego wykonywane na rzecz MŚP w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac zaprezentowała Grażyna Filipiak biegły rewident, właściciel biura rachunkowego. Podczas wystąpienia zostały zreferowane usługi, jakie świadczą biura rachunkowe, obok prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Wśród dodatkowych usług wymienić można obsługę płacową i kadrową, jak również audyty podatkowe, opisanie polityki rachunkowości czy stworzenie zakładowego planu kont i zorganizowanie rachunkowości w jednostce. W powierzaniu usług biurom rachunkowym na pierwszym miejscu powinno znaleźć się precyzyjne określenie zadań, praw i obowiązków obu stron i zawarcie tego w umowie. Dla biur rachunkowych najważniejszym dokumentem jest umowa ze zleceniodawcą i przestrzeganie jej zapisów przez obie strony.

Prelegenta podkreśliła, że dla biur rachunkowym zagrożeniem są z jednej strony skomplikowane przepisy i konkurencyjność, z drugiej zaś odpowiednie szkolenie pracowników oraz fluktuacja pracowników i odchodzeniem klientów wraz z pracownikami kończącymi pracę w danym biurze.

Dr Ryszard Orpel - Skarbnik Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu, omówił praktyczne aspekty zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Trudnością w tym zakresie jest odpowiednie zdefiniowanie małych i średnich przedsiębiorstw, a więc adresatów Standardu. W swoim wystąpieniu prelegent scharakteryzował najważniejsze zapisy zawarte w tym Standardzie oraz przedstawił możliwe warianty włączenia go w polski system prawny. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest włączenie go poprzez odpowiednie akty prawne przyjęte przez polski Parlament. Zdaniem prelegenta wejście w życie Standardu jest pewne, pozostaje tylko pytanie kiedy.

Ostatnim z zaproszonych prelegentów był Piotr Hans audytor wewnętrzny grupy kapitałowej, który przedstawił outsourcing księgowości w grupie kapitałowej z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego. Korzystając ze swojego doświadczenia w pracy w dużej firmie audytorskiej i w grupie kapitałowej, prelegent przedstawił opinie i argumenty z jakimi spotkał się w zakresie outsourcingu i działań biur rachunkowych. Uznał, iż biura rachunkowe są bardziej niezależne i restrykcyjnie podchodzą do kwestii zaliczania wydatków w koszty firm. W księgowości prowadzonej wewnątrz jednostek napotkać można na kwalifikowanie do kosztów wydatków właścicieli, a nie firm. Mankamentem biur rachunkowych jest podejście podatkowe, zbyt długie oczekiwanie na raporty miesięczne czy też relacja pomiędzy klientem a biurem rachunkowym i zła komunikacja wpływająca na błędne ujmowanie niektórych operacji gospodarczej w księgach rachunkowych. Podsumowując wystąpienie prelegent podkreślił, że właściwa współpraca w tym zakresie zależy od obu stron i może dać bardzo pozytywny efekt w którym biur rachunkowe będzie doradcą biznesowym, „dyrektorem finansowym” zleceniodawcy.

Wszystkim wystąpieniom towarzyszyła dyskusja do której bardzo gorąco zachęcał Prezes prof. Gabrusewicz. Podczas dyskusji przeważały głosy w zakresie doświadczeń we współpracy z przedsiębiorcami i podejścia przedsiębiorców do spraw księgowych i podatkowych. Jednocześnie dyskusja stała się polem wymiany zdań w zakresie konieczności zintegrowania środowiska i współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi z zakresu rachunkowości i podtków.

Dodatkowym elementem konferencji było zebranie ankiet wśród uczestników dotyczących potrzeby utworzenia przy Oddziale Terenowym w Poznaniu Klubu Biur Rachunkowych. Po przeanalizowaniu jej wyników zostaną podjęte prace, których skutkiem będzie rozpoczęcie współpracy z biurami rachunkowymi i inicjowanie działań na rzecz jednostek usługowo prowadzących rachunkowość.

Ostatnim akcentem konferencji było rozlosowanie nagród wśród których znalazły się: netbook oraz 3 pakiety składających się z licencji oprogramowania QuickSTEP i upominków ufundowanych przez PC Guard, książki ufundowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz firmę audytorską 4Audyt, a także szkolenia organizowane przez Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu.

Na zakończenie Prezes Oddziału Wielkopolskiego prof. Gabrusewicz podziękował wszystkim za przybycie i już dziś zaprosił na kolejną konferencję, która zostanie zorganizowana w październiku 2012 roku.

 

Materiały do pobrania z konferencji:

1. Formy outsourcingu usług prowadzenia ksiąg rachunkowych - Beata Dworczak

2. Obsługa rachunkowa oraz prawno - podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw - wady i zalety outsourcingu - Leszek Lewandowicz
 
3. Wybrane aspekty zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - dr Ryszard Orpel

4. Outsourcing księgowości w grupie kapitałowej z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego. Zalety, wady i dobre praktyki - Piotr Hans

 

Sponsorzy konferencji:

PCGAURD S.A.


4AUDYT Sp. z o.o.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych

 

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219