Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP zorganizował w dniu 15 lutego br. spotkanie z Panem Andrzejem Malinowskim Prezydentem organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Temat wykładu Pana dra Andrzeja Malinowskiego brzmiał „Przedsiębiorczość w Polsce i warunki jej rozwoju”.

Pan Prezes Oddziału Wielkopolskiego SKwP witając prelegenta oraz licznie przybyłych przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i zaproszonych gości w tym m. in. Ryszarda Goryckiego Sekretarza Zarządu Głównego SKwP powiedział, że Polska ma duże szanse rozwoju. Aby je wykorzystać muszą być stworzone przedsiębiorcom sprzyjające warunki do rozwoju. Jednym z nich jest możliwość rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość nie musi mieć jednak formy żywiołowej, nastawionej wyłącznie na zysk i ryzyko. Przedsiębiorczość powinna mieć charakter systemowy. A ten rodzaj przedsiębiorczości wymaga działań promocyjnych państwa. Z tym poglądem całkowicie zgadzał się dr A. Malinowski i swoje stanowisko zaprezentował w trakcie interesującego wykładu, składającego się z trzech zasadniczych części, a mianowicie:

• diagnozy stanu gospodarki polskiej,

• barier jej rozwoju,

• form i metod pomocy przedsiębiorcom w rozwoju biznesu.

Dr A. Malinowski dokonał w trakcie wykładu, systematycznej i trafnej oceny aktualnego stanu polskiej gospodarki. Stwierdził, iż rozwój gospodarki polskiej trwa nieprzerwanie przez 20 ostatnich lat. Od 1990 roku dochód narodowy w Polsce mierzony wskaźnikiem PKB wzrósł ponad dwukrotnie, i był najwyższy spośród wszystkich krajów, które w tym czasie przechodziły transformację gospodarczą. W Polsce nastąpił istotny wzrost produkcji sprzedanej, poprawiła się zdecydowanie jej jakość, co wpłynęło na wzrost eksportu. W czasie kryzysu gospodarczego, gdy w wielu krajach wystąpił spadek dochodu narodowego lub był on blisko zera, w Polsce wzrósł on w tym czasie o 22%. Te osiągnięcia spowodowały awans Polski w rankingach ważnych instytucji międzynarodowych.

Jednak kontynuacja dalszego dynamicznego wzrostu gospodarczego napotyka na liczne bariery. W drugiej części wykładu Prelegent dokonał ich identyfikacji i omówił najważniejsze z nich, takie jak:

• przewlekłość procedur administracyjnych przy rozpoczynaniu i prowadzeniu biznesu,

• nadmierne obowiązki sprawozdawcze, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw,

• niska jakość tworzonego prawa gospodarczego,

• złożone procedury podatkowe.

Dużo miejsca dr A. Malinowski poświęcił procedurom podatkowym. W obszarze podatkowym największymi problemami przedsiębiorców są:

• niejasność tworzonych przepisów,

• duże ryzyko sporu z organami podatkowymi,

• obszerność prawa podatkowego.

Polski system podatkowy jak stwierdził mówca składa się z 5,8 tys. stron prawa podatkowego (ustaw i rozporządzeń). Do tego należy doliczyć 33,6 tys. interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądowych. To wszystko nie sprzyja przedsiębiorczości, a wręcz jest jej hamulcem.

Określenie form i metod pomocy przedsiębiorcom w rozwoju biznesu nie nastręcza większych problemów. Należy w pierwszej kolejności zlikwidować jedynie hamulec przedsiębiorczości a następnie stworzyć system wspierania tej przedsiębiorczości. Problem polega na tym jak to zrobić. Dr. A. Malinowski przytoczył cenną myśl Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju, który powiedział, że pracownicy, pracodawcy i administracja publiczna nie powinna być ze sobą w konflikcie. Należy wypracować mechanizmy dla dobra naszej gospodarki i dla dobra naszej przyszłości. Ta cenna myśl stanowiła klamrę spinającą interesujące wystąpienie dra A. Malinowskiego.

Po wykładzie wywiązała się ożywiona dyskusja. Padały liczne pytania na które dr A. Malinowski odpowiadał  na te na które nie miał odpowiedzi poinformował, że po wyjaśnieniu wróci ponownie do Poznania na kolejne spotkanie, co zostało przyjęte z zadowoleniem.

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219