REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERÓW NA USŁUGI SZKOLENIOWE

§1 Postanowienia ogólne/definicje

 • Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad wydawania oraz korzystania z Voucherów na usługi szkoleniowe realizowane przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.
 • Organizator – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.
 • Zamawiający/Płatnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Vouchera;
 • Posiadacz Vouchera – osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych na rzecz której zostanie wykonana usługa szkoleniowa.
 • Voucher jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie jego posiadacza do pokrycia pełnej lub częściowej ceny za usługę szkoleniową wybraną z oferty szkoleń i kursów dostępnej na stronie internetowej https://skwp.poznan.pl/terminy-szkolen-i-kursow/
 • Voucher jest dokumentem elektronicznym o unikalnym numerze, określonej wartości nominalnej i wskazanym okresie ważności. Wartość nominalna pojedynczego Vouchera nie może być niższa niż 500 zł.
 • Voucher nie jest instrumentem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym, a wydawanie oraz używanie Vouchera nie jest objęte zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.).
 • Voucher stanowi bon jednego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

§2 Zasady zamawiania Voucherów na usługi szkoleniowe 

 • Vouchery na usługi szkoleniowe będą wydawane na podstawie zamówień składanych przez formularz znajdujący się na stronie internetowej https://skwp.poznan.pl/voucher/
 • W w/w zamówieniu należy określić wartość nominalną vouchera, ilość voucherów oraz pełne dane Zamawiającego/Płatnika, które znajdą się na dokumencie potwierdzającym nabycie.
 • Voucher wysyłany jest do Zamawiającego/Płatnika po uprzednim dokonaniu płatności na podstawie wyceny zamówienia lub faktury pro forma, która zostanie przesłana na podany przez Zamawiającego/Płatnika adres e-mail.
 • Dokumentem potwierdzającym nabycie Vouchera jest faktura VAT wystawiona przez Organizatora.

§3 Warunki ogólne dotyczące realizacji Vouchera na usługi szkoleniowe

 • Dokonując zgłoszenia udziału w wybranym szkoleniu, które ma zostać opłacone Voucherem, w formularzu zgłoszeniowym należy podać numer posiadanego Vouchera w „informacjach dodatkowych”.
 • Jeśli wartość usługi szkoleniowej przekracza wartość Vouchera, posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Vouchera, a wartością realizowanej usługi szkoleniowej.
 • Termin szkolenia realizowanego w ramach Vouchera zależny jest od dostępności miejsc na wybrany termin lub od zebrania się grupy szkoleniowej.
 • Posiadacz Vouchera może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności.
 • Okres ważności Vouchera wynosi maksymalnie 2 lata od daty zakupu, chyba że Organizator na podstawie osobnych ustaleń z Posiadaczem Vouchera ustalą inny okres ważności.
 • Voucher nie może zostać zrealizowany po upływie okresu jego ważności, a Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje żadne roszczenie, w tym roszczenie o zwrot gotówki.
 • Rozpoczęcie szkolenia opłacanego Voucherem musi przypadać na okres ważności Vouchera.
 • Voucher nie może być zamieniony w całości ani w części na gotówkę.
 • Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.

§4 Postanowienia końcowe

 • Wykorzystanie vouchera na usługi szkoleniowe jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego/Płatnika i Posiadacza Vouchera Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, dostępnych na stronie internetowej https://skwp.poznan.pl/regulamin/
 • Zakup Vouchera oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Zamawiający/Płatnik/Posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.skwp.poznan.pl.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219