Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
pon/śr
Opłata:
890,- zł od osoby

CEL

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu MSR/MSSF, które w Polsce mają coraz szersze zastosowanie. Wprawdzie wynikający z ustawy o rachunkowości obowiązek stosowania MSR/MSSF dotyczy tylko skonsolidowanych sprawozdań spółek publicznych notowanych na giełdach w Unii Europejskiej oraz banków, jednak w wielu jednostkach są one (coraz chętniej) dobrowolnie wykorzystywane do sporządzania sprawozdań finansowych.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna podstawy MSSF i wie, na czym polegają podobieństwa i różnice między regulacjami UoR a MSSF (w teorii i praktyce);
 • czyta, rozumie i interpretuje sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF,
 • zna zasady i metody wyceny na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego według MSR/MSSF i umie je zastosować w praktyce,
 • umie sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe (w podstawowym zakresie) według MSR/MSSF,
 • ma większą świadomość przy podejmowaniu decyzji o dalszej (zaawansowanej) edukacji w zakresie MSSF,
 • zna polską i angielską terminologię stosowaną w MSSF,
 • dzięki znajomości MSSF może łatwiej zmienić pracę - jest to istotne np. przy zmianie miejsca pracy na takie, w którym wymagana jest choćby podstawowa wiedza z zakresu MSSF;

UCZESTNICY

Uczestnik powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według ustawy o rachunkowości, tj. znać układ i zawartość sprawozdania finansowego oraz znać podstawy ewidencji księgowej oraz zasady i metody wyceny bilansowej według UoR. Wiedza ta jest niezbędna, żeby zrozumieć różnice między ujmowaniem określonych zdarzeń i zjawisk przez rachunkowość opartą na UoR i MSSF.

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zapoznać się z podstawami sprawozdawczości finansowej według MSSF, ale niekoniecznie są zdecydowane jeszcze na uczestnictwo w kursie bardziej zaawansowanym. W szczególności odbiorcami kursu mogą być księgowi (którzy obecnie zajmują się wyłącznie rachunkowością opartą na UoR, ale czują potrzebę rozwinięcia wiedzy w kierunku MSSF), kontrolerzy finansowi, a także osoby, które nie mają doświadczenia praktycznego (np. studenci, absolwenci).

FORMA KURSU I METODY DYDAKTYCZNE

Kurs ma charakter przede wszystkim praktyczny. Wszystkie tematy są ilustrowane przykładami. W trakcie zajęć rozwiązywane są zadania, które mogą polegać na obliczeniach (np. wycena), klasyfikacji (np. ujmowanie składników), ewidencji, dyskusji (np. wybór metody wyceny). Niektóre zadania oparte są na realnych przykładach biznesowych (np. na informacjach ze sprawozdań finansowych spółek stosujących MSSF).

W ramach materiałów dydaktycznych słuchacz otrzymuje wszystkie prezentacje (slajdy), zbiór zadań i przykładów, opracowanie „teoretyczne” oraz inne materiały dodatkowe (np. artykuły czy inne publikacje dotyczące MSSF).

PROGRAM

I. Wstęp do MSSF
1. Geneza i status prawny MSSF na świecie i w Polsce
2. Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie MSSF zgodnie z ustawą o rachunkowości
3. Zagadnienia uregulowane i nieuregulowane przez MSSF
4. Znaczenie profesjonalnego osądu przy stosowaniu MSSF

II. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF
1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
2. Cel sprawozdania finansowego i jego użytkownicy
3. Cechy jakościowe informacji sprawozdawczych
4. Zakres i postać sprawozdania finansowego
5. Definicje głównych składników sprawozdania finansowego
6. Ogólne zasady ujmowania i wyceny składników sprawozdania finansowego

III. Sprawozdanie finansowe według MSSF
1. Zakres i główne cechy sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (MSR 1)
3. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów (MSR 1)
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego (MSR 1)
6. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1)

IV. Ujmowanie i wycena wybranych składników sprawozdania finansowego
1. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16)
2. Aktywa niematerialne (MSR 38)
3. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40)
4. Utrata wartości aktywów trwałych (MSR 36)
5. Zapasy (MSR 2)
6. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9)
7. Przychody (MSSF 15)
8. Aktywa biologiczne* (MSR 41)
9. Rezerwy* (MSR 37)

V. Analiza sprawozdań finansowych według MSSF na przykładach z praktyki

ORGANIZACJA

 • Kurs jest organizowany w trybach: zajęcia w soboty i niedziele (od 8.00 do 13.00) lub zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek w godz. od 16.30 do 19.45).
 • Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting i innych.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie.
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie egzaminu na koniec kursu. w trybie on-line
Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219